Griego | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Pedir un formulario
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pedir la fecha de expedición de un documento
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Preguntar qué documentos hay que presentar
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Můj [dokument] byl ukraden.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Tyto informace jsou důvěrné.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Jak se jmenuješ?
Πώς σας λένε;
Preguntar a alguien cómo se llama
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Kde bydlíte?
Πού μένετε;
Preguntar a alguien dónde vive
Jaká je vaše adresa?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Preguntar a alguien su dirección
Jaké je vaše občanství?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kdy jste přijeli do [country]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Můj rodinný stav je ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Indicar tu estado civil
svobodný/á
ελεύθερος/η
Estado civil
ženatý/vdaná
παντρεμένος/η
Estado civil
odděleni
σε διάσταση
Estado civil
rozvedený/rozvedená
χωρισμένος/η
Estado civil
žijící ve společné domácnosti
συμβίωση
Estado civil
v registrovaném partnerství
σε αστική ένωση
Estado civil
nesezdaní partneři
ανύπαντροι σύντροφοι
Estado civil
v domácím partnerství
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Estado civil
vdovec/vdova
χήρος/χήρα
Estado civil
Máte děti?
έχετε παιδιά;
Preguntar a alguien si tiene hijos
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Indicar que quieres empadronarte
Jaké dokumenty si mám přinést?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Je registrace zpoplatněná?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Preguntar por la cobertura del seguro
Poplatky za pobyt v nemocnici
Τέλη νοσοκομείου
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Poplatky za konsultace se specialisty
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostické testy
Διαγνωστικές εξετάσεις
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Chirurgické zákroky
Χειρουργικές επεμβάσεις
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatrická léčba
Ψυχιατρική θεραπεία
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Zubní ošetření
Οδοντιατρικές θεραπείες
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Oční ošetření
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Informarte de cómo ampliar tu visado
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Musím změnit svou registrační značku?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
Teoretický test
θεωρητική εξέταση
Tipo de examen
Praktický test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Tipo de examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adresu
διεύθυνση
Datos que se podrían cambiar
jméno
όνομα
Datos que se podrían cambiar
fotografii
φωτογραφία
Datos que se podrían cambiar
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
ztracený
χαμένη
Problemas con el permiso de conducir
ukradený
κλεμμένη
Problemas con el permiso de conducir
zničený
κατεστραμμένη
Problemas con el permiso de conducir
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Mám čistý trestní rejstřík.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge