Sueco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Pedir un formulario
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
När går din legitimation ut?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Můj [dokument] byl ukraden.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Tyto informace jsou důvěrné.
Denna information är konfidentiell.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Jak se jmenuješ?
Vad heter du?
Preguntar a alguien cómo se llama
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Kde bydlíte?
Var bor du?
Preguntar a alguien dónde vive
Jaká je vaše adresa?
Vad är din adress?
Preguntar a alguien su dirección
Jaké je vaše občanství?
Vilken nationalitet tillhör du?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kdy jste přijeli do [country]?
När anlände du till [landet]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kan du visa mig din legitimation?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Můj rodinný stav je ___________.
Min civilstatus är __________.
Indicar tu estado civil
svobodný/á
singel
Estado civil
ženatý/vdaná
gift
Estado civil
odděleni
separerad
Estado civil
rozvedený/rozvedená
skild
Estado civil
žijící ve společné domácnosti
sambo
Estado civil
v registrovaném partnerství
i ett partnerskap
Estado civil
nesezdaní partneři
ogift par
Estado civil
v domácím partnerství
i ett partnerskap
Estado civil
vdovec/vdova
änka
Estado civil
Máte děti?
Har du barn?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Indicar que quieres empadronarte
Jaké dokumenty si mám přinést?
Vilka dokument ska jag ta med?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Je registrace zpoplatněná?
Kostar det något att registrera sig?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Jag vill registrera min bostad.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Preguntar por la cobertura del seguro
Poplatky za pobyt v nemocnici
Patientavgifter
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Poplatky za konsultace se specialisty
Specialistkostnader
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostické testy
Diagnostiska prov
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Chirurgické zákroky
Kirurgiska ingrepp
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatrická léčba
Psykiatrisk behandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Zubní ošetření
Tandbehandlingar
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Oční ošetření
Ögonbehandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Varför begär du ett inresevisum?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Musím změnit svou registrační značku?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Är mitt körkort giltigt här?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
Teoretický test
teoriprov
Tipo de examen
Praktický test
uppkörning
Tipo de examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adresu
adressen
Datos que se podrían cambiar
jméno
namnet
Datos que se podrían cambiar
fotografii
bilden
Datos que se podrían cambiar
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
ztracený
borttappat
Problemas con el permiso de conducir
ukradený
stulet
Problemas con el permiso de conducir
zničený
förstört
Problemas con el permiso de conducir
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Mám čistý trestní rejstřík.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge