Vietnamita | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Pedir un formulario
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Kde byl váš [dokument] vydaný?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Můj [dokument] byl ukraden.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Tôi đăng kí hộ ________
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Tyto informace jsou důvěrné.
Thông tin này là bí mật
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Jak se jmenuješ?
Bạn tên gì?
Preguntar a alguien cómo se llama
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Kde bydlíte?
Bạn sống ở đâu?
Preguntar a alguien dónde vive
Jaká je vaše adresa?
Địa chỉ của bạn là gì?
Preguntar a alguien su dirección
Jaké je vaše občanství?
Quốc tịch của bạn là gì?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kdy jste přijeli do [country]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Můj rodinný stav je ___________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Indicar tu estado civil
svobodný/á
độc thân
Estado civil
ženatý/vdaná
đã thành hôn
Estado civil
odděleni
ly thân
Estado civil
rozvedený/rozvedená
ly dị
Estado civil
žijící ve společné domácnosti
sống thử
Estado civil
v registrovaném partnerství
kết hợp dân sự
Estado civil
nesezdaní partneři
đối tác chưa kết hôn
Estado civil
v domácím partnerství
hợp doanh gia thuộc
Estado civil
vdovec/vdova
góa phụ
Estado civil
Máte děti?
Bạn có con chưa?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Indicar que quieres empadronarte
Jaké dokumenty si mám přinést?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Je registrace zpoplatněná?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Preguntar por la cobertura del seguro
Poplatky za pobyt v nemocnici
Phí bệnh viện
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Poplatky za konsultace se specialisty
Phí chuyên gia
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostické testy
Xét nghiệm chẩn đoán
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Chirurgické zákroky
Thủ tục phẫu thuật
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatrická léčba
Điều trị tâm thần
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Zubní ošetření
Điều trị nha khoa
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Oční ošetření
Điều trị nhãn khoa
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Musím změnit svou registrační značku?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Tôi muốn đăng kí xe
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Solicitar un permiso de conducir provisional
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
Teoretický test
Kì thi lý thuyết
Tipo de examen
Praktický test
Kì thi lái xe
Tipo de examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adresu
địa chỉ
Datos que se podrían cambiar
jméno
tên
Datos que se podrían cambiar
fotografii
ảnh
Datos que se podrían cambiar
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
ztracený
mất
Problemas con el permiso de conducir
ukradený
bị đánh cắp
Problemas con el permiso de conducir
zničený
bi hư hỏng
Problemas con el permiso de conducir
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Mám čistý trestní rejstřík.
Tôi không có tiền án tiền sự
Indicar que no tienes antecedentes penales
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge