Griego | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Pedir un formulario
您的【文件】是什么时候签发的?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pedir la fecha de expedición de un documento
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pedir el lugar de expedición de un documento
请问您的身份证件何时过期?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
您能帮我填一下这个表格吗?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
请问我要办____ 需要带什么文件?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Preguntar qué documentos hay que presentar
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
我的【材料】被偷了。
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
我在帮____ 填写申请表格。
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
这是机密信息。
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
您能给我一份申请表格的回执吗?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

你叫什么名字?
Πώς σας λένε;
Preguntar a alguien cómo se llama
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
请问您住在哪里?
Πού μένετε;
Preguntar a alguien dónde vive
请问您的地址是什么?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Preguntar a alguien su dirección
请问您的国籍是什么?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
请问您是何时到达【该国】的?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
您能出示一下您的身份证件么?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

我的婚姻状况是____ 。
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Indicar tu estado civil
单身
ελεύθερος/η
Estado civil
已婚
παντρεμένος/η
Estado civil
分居
σε διάσταση
Estado civil
离异
χωρισμένος/η
Estado civil
同居
συμβίωση
Estado civil
民事结婚
σε αστική ένωση
Estado civil
未婚伴侣
ανύπαντροι σύντροφοι
Estado civil
同居伴侣关系
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Estado civil
鳏居
χήρος/χήρα
Estado civil
请问您有孩子吗?
έχετε παιδιά;
Preguntar a alguien si tiene hijos
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
我想要和家人团聚。
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

我想要在这个城市登记入户。
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Indicar que quieres empadronarte
请问我应该带什么材料?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Preguntar qué documentos tienes que presentar
请问有注册费吗?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
我是来进行住址登记。
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
我想要申请居住证。
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

我想要问一下关于保险的问题。
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
我需要私人的健康保险吗?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
请问该保险涵盖哪些方面?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Preguntar por la cobertura del seguro
住院费
Τέλη νοσοκομείου
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
专家费
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
诊疗费
Διαγνωστικές εξετάσεις
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
外科手术
Χειρουργικές επεμβάσεις
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
精神治疗
Ψυχιατρική θεραπεία
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
牙齿治疗
Οδοντιατρικές θεραπείες
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
眼科治疗
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

请问您为什么需要入境签证?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
我该如何续签我的签证?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Informarte de cómo ampliar tu visado
为什么我的签证申请被拒绝了?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
请问我是否可以申请成为永久居民?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

请问我需要更换我的车牌号吗?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
我想要登记我的车辆。
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
我想要申请临时驾照。
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Solicitar un permiso de conducir provisional
我想要预约__________。
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
理论考试
θεωρητική εξέταση
Tipo de examen
路考
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Tipo de examen
我想要改动驾照上的__________。
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
地址
διεύθυνση
Datos que se podrían cambiar
名字
όνομα
Datos que se podrían cambiar
照片
φωτογραφία
Datos que se podrían cambiar
我想要给驾照添加更高的级别。
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
我想要延长我的驾照。
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
我想要更换一个___________ 驾照。
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
丢失
χαμένη
Problemas con el permiso de conducir
被偷了
κλεμμένη
Problemas con el permiso de conducir
受损
κατεστραμμένη
Problemas con el permiso de conducir
我想要申诉我的驾照吊销。
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

我想要申请【国家】国籍。
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
我在哪里可以注册【语言】考试?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
我没有犯罪记录。
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Indicar que no tienes antecedentes penales
我的【语言】达到了等级要求。
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
公民身份申请的费用是哪些?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
我的配偶是【国家】公民。
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge