Checo | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pedir un formulario
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Hvornår udløber dit ID?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Můj [dokument] byl ukraden.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Informationerne er fortrolige.
Tyto informace jsou důvěrné.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Hvad hedder du?
Jak se jmenuješ?
Preguntar a alguien cómo se llama
Hvor og hvornår er du født?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Hvor bor du?
Kde bydlíte?
Preguntar a alguien dónde vive
Hvad er din adresse?
Jaká je vaše adresa?
Preguntar a alguien su dirección
Hvad er dit statsborgerskab?
Jaké je vaše občanství?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Hvornår ankom du til [land]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Må jeg se dit ID?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Jeg er ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Indicar tu estado civil
single
svobodný/á
Estado civil
gift
ženatý/vdaná
Estado civil
separeret
odděleni
Estado civil
fraskilt
rozvedený/rozvedená
Estado civil
samlevende
žijící ve společné domácnosti
Estado civil
i et indregistreret parforhold
v registrovaném partnerství
Estado civil
ugifte partnere
nesezdaní partneři
Estado civil
i et indenlandsk parforhold
v domácím partnerství
Estado civil
enke
vdovec/vdova
Estado civil
Har du børn?
Máte děti?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Jeg vil gerne registreres i byen
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Indicar que quieres empadronarte
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Je registrace zpoplatněná?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Jeg er her for at registrere min bopæl
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Preguntar por la cobertura del seguro
Hospitalsgebyrer
Poplatky za pobyt v nemocnici
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Speciallægegebyrer
Poplatky za konsultace se specialisty
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnosetests
Diagnostické testy
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiske indgreb
Chirurgické zákroky
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrisk behandling
Psychiatrická léčba
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandbehandlinger
Zubní ošetření
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Øjenbehandlinger
Oční ošetření
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Musím změnit svou registrační značku?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Er mit kørekort gyldigt her?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoritest
Teoretický test
Tipo de examen
køreprøve
Praktický test
Tipo de examen
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adressen
adresu
Datos que se podrían cambiar
navnet
jméno
Datos que se podrían cambiar
billedet
fotografii
Datos que se podrían cambiar
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
mistet
ztracený
Problemas con el permiso de conducir
stjålet
ukradený
Problemas con el permiso de conducir
beskadiget
zničený
Problemas con el permiso de conducir
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Jeg har en ren straffeattest
Mám čistý trestní rejstřík.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge