Tailandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pedir un formulario
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Pedir la fecha de expedición de un documento
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Pedir el lugar de expedición de un documento
Hvornår udløber dit ID?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Preguntar qué documentos hay que presentar
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mit [dokument] er blevet stjålet.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Informationerne er fortrolige.
ข้อมูลเป็นความลับ
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Hvad hedder du?
คุณชื่ออะไร
Preguntar a alguien cómo se llama
Hvor og hvornår er du født?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Hvor bor du?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Preguntar a alguien dónde vive
Hvad er din adresse?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Preguntar a alguien su dirección
Hvad er dit statsborgerskab?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Hvornår ankom du til [land]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Må jeg se dit ID?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Jeg er ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Indicar tu estado civil
single
โสด
Estado civil
gift
แต่งงานแล้ว
Estado civil
separeret
แยกกันอยู่
Estado civil
fraskilt
หย่าร้าง
Estado civil
samlevende
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Estado civil
i et indregistreret parforhold
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Estado civil
ugifte partnere
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
i et indenlandsk parforhold
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
enke
เป็นม่าย
Estado civil
Har du børn?
คุณมีบุตรไหม
Preguntar a alguien si tiene hijos
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Jeg vil gerne registreres i byen
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Indicar que quieres empadronarte
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Jeg er her for at registrere min bopæl
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Preguntar por la cobertura del seguro
Hospitalsgebyrer
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Speciallægegebyrer
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnosetests
การทดสอบวินิจฉัย
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiske indgreb
การผ่าตัด
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrisk behandling
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandbehandlinger
การรักษาฟัน
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Øjenbehandlinger
การรักษาตา
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Informarte de cómo ampliar tu visado
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Er mit kørekort gyldigt her?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Solicitar un permiso de conducir provisional
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
ฉันต้องการจอง __________
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoritest
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipo de examen
køreprøve
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipo de examen
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adressen
ที่อยู่
Datos que se podrían cambiar
navnet
ชื่อ
Datos que se podrían cambiar
billedet
ภาพถ่าย
Datos que se podrían cambiar
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
mistet
สูญหาย
Problemas con el permiso de conducir
stjålet
ถูกขโมย
Problemas con el permiso de conducir
beskadiget
ได้รับความเสียหาย
Problemas con el permiso de conducir
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Jeg har en ren straffeattest
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Indicar que no tienes antecedentes penales
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge