Húngaro | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Hol találom a ____űrlapot?
Pedir un formulario
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kiam elspiras via legitimilo?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ellopták a [dokumentumomat].
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
La informo estas konfidenca.
Az információ bizalmas.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Kiel vi nomiĝas?
Hogy hívják?
Preguntar a alguien cómo se llama
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Mikor és hol született?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Kie vi loĝas?
Hol lakik?
Preguntar a alguien dónde vive
Kio estas via adreso?
Mi a címe?
Preguntar a alguien su dirección
Kio estas via civitaneco?
Mi az állampolgársága?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kiam vi alvenis en [lando]?
Mikor érkezett [országba]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mia edzecostato estas ___________.
A családi állapotom ___________.
Indicar tu estado civil
senedza
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Estado civil
edziĝinta
házas
Estado civil
apartiga
külön él a házastársától
Estado civil
eksedziĝinta
elvált
Estado civil
kunviva
élettársi kapcsolatban van
Estado civil
en civila kuniĝo
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Estado civil
fraŭlaj partneroj
élettársi kapcsolatban van
Estado civil
en hejma partnereco
élettársi kapcsolatban van
Estado civil
vidvina
özvegy
Estado civil
Ĉu vi havas infanojn?
Vannak gyermekei?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Élnek önnel eltartottak?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Mi ŝatus registri en la urbo.
Szeretnék regisztrálni.
Indicar que quieres empadronarte
Kion dokumentojn mi alportus?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Van regisztrációs díj?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Mi ŝatus peti restadpermeson
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Mit fedez a biztosítás?
Preguntar por la cobertura del seguro
Hospitalokotizoj
Kórházi költségek
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kotizoj por la ekspertoj
Szakorvos
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnozoprovoj
Diagnosztikai vizsgálatok
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiaj proceduroj
Műtéti beavatkozás
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psikiatria kuracado
Pszichiátriai kezelés
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Dentaj kuracadoj
Fogorvosi kezelés
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Okula kuracado
Szemészeti kezelés
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Kial vi petas la enirovizon?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Érvényes itt a jogosítványom?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teorian teston
elméleti vizsga
Tipo de examen
veturantan teston
gyakorlati vizsga
Tipo de examen
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adreson
cím
Datos que se podrían cambiar
nomon
név
Datos que se podrían cambiar
foton
fénykép
Datos que se podrían cambiar
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
perdatan
elveszett
Problemas con el permiso de conducir
ŝtelatan
ellopott
Problemas con el permiso de conducir
difektatan
sérült
Problemas con el permiso de conducir
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Mi havas puran krimliston
Büntetlen előéletű vagyok.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge