Italiano | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Pedir un formulario
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kiam elspiras via legitimilo?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
La informo estas konfidenca.
Le informazioni sono riservate.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Kiel vi nomiĝas?
Come si chiama?
Preguntar a alguien cómo se llama
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Kie vi loĝas?
Dove risiede?
Preguntar a alguien dónde vive
Kio estas via adreso?
Qual è il suo indirizzo?
Preguntar a alguien su dirección
Kio estas via civitaneco?
Qual è la sua cittadinanza?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kiam vi alvenis en [lando]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mia edzecostato estas ___________.
Il mio stato civile è __________.
Indicar tu estado civil
senedza
celibe (m) / nubile (f)
Estado civil
edziĝinta
coniugato/a
Estado civil
apartiga
separato/a
Estado civil
eksedziĝinta
divorziato/a
Estado civil
kunviva
convivente
Estado civil
en civila kuniĝo
in un'unione civile
Estado civil
fraŭlaj partneroj
in una coppia non sposata
Estado civil
en hejma partnereco
in un'unione di fatto
Estado civil
vidvina
vedovo/a
Estado civil
Ĉu vi havas infanojn?
Ha figli?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Ha familiari a carico?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Mi ŝatus registri en la urbo.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Indicar que quieres empadronarte
Kion dokumentojn mi alportus?
Quali documenti devo portare?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Mi ŝatus peti restadpermeson
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Preguntar por la cobertura del seguro
Hospitalokotizoj
Spese ospedaliere
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kotizoj por la ekspertoj
Spese per la consultazione di uno specialista
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnozoprovoj
Test diagnostici
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiaj proceduroj
Operazioni chirurgiche
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psikiatria kuracado
Trattamento psichiatrico
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Dentaj kuracadoj
Cure dentali
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Okula kuracado
Cure oculistiche
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Kial vi petas la enirovizon?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
La mia patente di guida è valida?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Solicitar un permiso de conducir provisional
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teorian teston
esame di teoria
Tipo de examen
veturantan teston
esame di guida
Tipo de examen
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adreson
l'indirizzo
Datos que se podrían cambiar
nomon
il nome
Datos que se podrían cambiar
foton
la foto
Datos que se podrían cambiar
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
perdatan
smarrita
Problemas con el permiso de conducir
ŝtelatan
rubata
Problemas con el permiso de conducir
difektatan
deteriorata
Problemas con el permiso de conducir
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Mi havas puran krimliston
Non ho precedenti penali.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge