Tailandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Kie mi povas trovi la formon por ____?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pedir un formulario
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Pedir la fecha de expedición de un documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kiam elspiras via legitimilo?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Preguntar qué documentos hay que presentar
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
La informo estas konfidenca.
ข้อมูลเป็นความลับ
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Kiel vi nomiĝas?
คุณชื่ออะไร
Preguntar a alguien cómo se llama
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Kie vi loĝas?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Preguntar a alguien dónde vive
Kio estas via adreso?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Preguntar a alguien su dirección
Kio estas via civitaneco?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kiam vi alvenis en [lando]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mia edzecostato estas ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Indicar tu estado civil
senedza
โสด
Estado civil
edziĝinta
แต่งงานแล้ว
Estado civil
apartiga
แยกกันอยู่
Estado civil
eksedziĝinta
หย่าร้าง
Estado civil
kunviva
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Estado civil
en civila kuniĝo
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Estado civil
fraŭlaj partneroj
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
en hejma partnereco
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
vidvina
เป็นม่าย
Estado civil
Ĉu vi havas infanojn?
คุณมีบุตรไหม
Preguntar a alguien si tiene hijos
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Mi ŝatus registri en la urbo.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Indicar que quieres empadronarte
Kion dokumentojn mi alportus?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Ĉu estas registriĝokotizoj?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Mi ŝatus peti restadpermeson
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Preguntar por la cobertura del seguro
Hospitalokotizoj
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kotizoj por la ekspertoj
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnozoprovoj
การทดสอบวินิจฉัย
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiaj proceduroj
การผ่าตัด
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psikiatria kuracado
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Dentaj kuracadoj
การรักษาฟัน
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Okula kuracado
การรักษาตา
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Kial vi petas la enirovizon?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Informarte de cómo ampliar tu visado
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Mi ŝatus registri mian veturilon.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Solicitar un permiso de conducir provisional
Mi ŝatus rezervi mian __________.
ฉันต้องการจอง __________
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teorian teston
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipo de examen
veturantan teston
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipo de examen
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adreson
ที่อยู่
Datos que se podrían cambiar
nomon
ชื่อ
Datos que se podrían cambiar
foton
ภาพถ่าย
Datos que se podrían cambiar
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
perdatan
สูญหาย
Problemas con el permiso de conducir
ŝtelatan
ถูกขโมย
Problemas con el permiso de conducir
difektatan
ได้รับความเสียหาย
Problemas con el permiso de conducir
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Mi havas puran krimliston
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Indicar que no tienes antecedentes penales
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge