Griego | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Pedir un formulario
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pedir la fecha de expedición de un documento
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pedir el lugar de expedición de un documento
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Preguntar qué documentos hay que presentar
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Mikä sinun nimesi on?
Πώς σας λένε;
Preguntar a alguien cómo se llama
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Missä sinä asut?
Πού μένετε;
Preguntar a alguien dónde vive
Mikä sinun osoitteesi on?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Preguntar a alguien su dirección
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Koska sinä saavuit [maahan]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Minä olen _________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Indicar tu estado civil
naimaton
ελεύθερος/η
Estado civil
naimisissa
παντρεμένος/η
Estado civil
asumuserossa
σε διάσταση
Estado civil
eronnut
χωρισμένος/η
Estado civil
avoliitossa
συμβίωση
Estado civil
rekisteröidyssä parisuhteessa
σε αστική ένωση
Estado civil
parisuhteessa
ανύπαντροι σύντροφοι
Estado civil
avoliitossa
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Estado civil
leski
χήρος/χήρα
Estado civil
Onko sinulla lapsia?
έχετε παιδιά;
Preguntar a alguien si tiene hijos
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Indicar que quieres empadronarte
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Mitä vakuutus kattaa?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Preguntar por la cobertura del seguro
Sairaalakulut
Τέλη νοσοκομείου
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Erikoislääkärikustannukset
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostinen tutkimus
Διαγνωστικές εξετάσεις
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiset toimenpiteet
Χειρουργικές επεμβάσεις
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrinen hoito
Ψυχιατρική θεραπεία
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Hammashoito
Οδοντιατρικές θεραπείες
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Silmähoito
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Informarte de cómo ampliar tu visado
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Kelpaako ajokorttini täällä?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Haluaisin suorittaa ________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoriakokeen
θεωρητική εξέταση
Tipo de examen
inssiajon
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Tipo de examen
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
osoitetta
διεύθυνση
Datos que se podrían cambiar
nimeä
όνομα
Datos que se podrían cambiar
kuvaa
φωτογραφία
Datos que se podrían cambiar
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Haluaisin uusia ajokorttini.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
kadonneen
χαμένη
Problemas con el permiso de conducir
varastetun
κλεμμένη
Problemas con el permiso de conducir
vaurioituneen
κατεστραμμένη
Problemas con el permiso de conducir
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge