Tailandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pedir un formulario
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Pedir la fecha de expedición de un documento
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Pedir el lugar de expedición de un documento
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Preguntar qué documentos hay que presentar
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Minun [dokumenttini] varastettiin.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
ข้อมูลเป็นความลับ
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Mikä sinun nimesi on?
คุณชื่ออะไร
Preguntar a alguien cómo se llama
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Missä sinä asut?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Preguntar a alguien dónde vive
Mikä sinun osoitteesi on?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Preguntar a alguien su dirección
Minkä maan kansalainen sinä olet?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Koska sinä saavuit [maahan]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Minä olen _________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Indicar tu estado civil
naimaton
โสด
Estado civil
naimisissa
แต่งงานแล้ว
Estado civil
asumuserossa
แยกกันอยู่
Estado civil
eronnut
หย่าร้าง
Estado civil
avoliitossa
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Estado civil
rekisteröidyssä parisuhteessa
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Estado civil
parisuhteessa
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
avoliitossa
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
leski
เป็นม่าย
Estado civil
Onko sinulla lapsia?
คุณมีบุตรไหม
Preguntar a alguien si tiene hijos
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Indicar que quieres empadronarte
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Mitä vakuutus kattaa?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Preguntar por la cobertura del seguro
Sairaalakulut
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Erikoislääkärikustannukset
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostinen tutkimus
การทดสอบวินิจฉัย
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiset toimenpiteet
การผ่าตัด
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrinen hoito
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Hammashoito
การรักษาฟัน
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Silmähoito
การรักษาตา
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Kuinka voin pidentää viisumiani?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Informarte de cómo ampliar tu visado
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Kelpaako ajokorttini täällä?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Solicitar un permiso de conducir provisional
Haluaisin suorittaa ________.
ฉันต้องการจอง __________
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoriakokeen
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipo de examen
inssiajon
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipo de examen
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
osoitetta
ที่อยู่
Datos que se podrían cambiar
nimeä
ชื่อ
Datos que se podrían cambiar
kuvaa
ภาพถ่าย
Datos que se podrían cambiar
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Haluaisin uusia ajokorttini.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
kadonneen
สูญหาย
Problemas con el permiso de conducir
varastetun
ถูกขโมย
Problemas con el permiso de conducir
vaurioituneen
ได้รับความเสียหาย
Problemas con el permiso de conducir
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Indicar que no tienes antecedentes penales
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge