Esperanto | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Pedir un formulario
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kiam elspiras via legitimilo?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
La informo estas konfidenca.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Πώς σας λένε;
Kiel vi nomiĝas?
Preguntar a alguien cómo se llama
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Πού μένετε;
Kie vi loĝas?
Preguntar a alguien dónde vive
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Kio estas via adreso?
Preguntar a alguien su dirección
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Kio estas via civitaneco?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Kiam vi alvenis en [lando]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mia edzecostato estas ___________.
Indicar tu estado civil
ελεύθερος/η
senedza
Estado civil
παντρεμένος/η
edziĝinta
Estado civil
σε διάσταση
apartiga
Estado civil
χωρισμένος/η
eksedziĝinta
Estado civil
συμβίωση
kunviva
Estado civil
σε αστική ένωση
en civila kuniĝo
Estado civil
ανύπαντροι σύντροφοι
fraŭlaj partneroj
Estado civil
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
en hejma partnereco
Estado civil
χήρος/χήρα
vidvina
Estado civil
έχετε παιδιά;
Ĉu vi havas infanojn?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Indicar que quieres empadronarte
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Kion dokumentojn mi alportus?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Preguntar por la cobertura del seguro
Τέλη νοσοκομείου
Hospitalokotizoj
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Kotizoj por la ekspertoj
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnozoprovoj
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiaj proceduroj
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Ψυχιατρική θεραπεία
Psikiatria kuracado
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Οδοντιατρικές θεραπείες
Dentaj kuracadoj
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Okula kuracado
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Kial vi petas la enirovizon?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
θεωρητική εξέταση
teorian teston
Tipo de examen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
veturantan teston
Tipo de examen
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
διεύθυνση
adreson
Datos que se podrían cambiar
όνομα
nomon
Datos que se podrían cambiar
φωτογραφία
foton
Datos que se podrían cambiar
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
χαμένη
perdatan
Problemas con el permiso de conducir
κλεμμένη
ŝtelatan
Problemas con el permiso de conducir
κατεστραμμένη
difektatan
Problemas con el permiso de conducir
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Mi havas puran krimliston
Indicar que no tienes antecedentes penales
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge