Polaco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pedir un formulario
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mój [dokument] został skradziony.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Składam podanie w imieniu _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Podane informacje są poufne.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Πώς σας λένε;
Jak się Pan/Pani nazywa?
Preguntar a alguien cómo se llama
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Πού μένετε;
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Preguntar a alguien dónde vive
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Jaki jest Pana/Pani adres?
Preguntar a alguien su dirección
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mój stan cywilny: _____.
Indicar tu estado civil
ελεύθερος/η
kawaler/panna
Estado civil
παντρεμένος/η
żonaty/zamężna
Estado civil
σε διάσταση
w separacji
Estado civil
χωρισμένος/η
rozwodnik/rozwódka
Estado civil
συμβίωση
w konkubinacie
Estado civil
σε αστική ένωση
w rejestrowanym związku partnerskim
Estado civil
ανύπαντροι σύντροφοι
w związku partnerskim
Estado civil
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Estado civil
χήρος/χήρα
wdowiec/wdowa
Estado civil
έχετε παιδιά;
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Indicar que quieres empadronarte
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Preguntar por la cobertura del seguro
Τέλη νοσοκομείου
Opłaty za pobyt w szpitalu
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Διαγνωστικές εξετάσεις
Badania diagnostyczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Χειρουργικές επεμβάσεις
Zabiegi chirurgiczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Ψυχιατρική θεραπεία
Leczenie psychiatryczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Οδοντιατρικές θεραπείες
Leczenie stomatologiczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Leczenie okulistyczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
θεωρητική εξέταση
egzamin teoretyczny
Tipo de examen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
egzamin praktyczny
Tipo de examen
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
διεύθυνση
adres
Datos que se podrían cambiar
όνομα
nazwisko
Datos que se podrían cambiar
φωτογραφία
zdjęcie
Datos que se podrían cambiar
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
χαμένη
zgubienie (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
κλεμμένη
kradzież (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
κατεστραμμένη
zniszczenie (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge