Sueco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Pedir un formulario
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
När var ditt [dokument] utfärdat?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
När går din legitimation ut?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Denna information är konfidentiell.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Πώς σας λένε;
Vad heter du?
Preguntar a alguien cómo se llama
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Πού μένετε;
Var bor du?
Preguntar a alguien dónde vive
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Vad är din adress?
Preguntar a alguien su dirección
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Vilken nationalitet tillhör du?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
När anlände du till [landet]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kan du visa mig din legitimation?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Min civilstatus är __________.
Indicar tu estado civil
ελεύθερος/η
singel
Estado civil
παντρεμένος/η
gift
Estado civil
σε διάσταση
separerad
Estado civil
χωρισμένος/η
skild
Estado civil
συμβίωση
sambo
Estado civil
σε αστική ένωση
i ett partnerskap
Estado civil
ανύπαντροι σύντροφοι
ogift par
Estado civil
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
i ett partnerskap
Estado civil
χήρος/χήρα
änka
Estado civil
έχετε παιδιά;
Har du barn?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Indicar que quieres empadronarte
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Vilka dokument ska jag ta med?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Kostar det något att registrera sig?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Jag vill registrera min bostad.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Vad täcker sjukförsäkringen?
Preguntar por la cobertura del seguro
Τέλη νοσοκομείου
Patientavgifter
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Specialistkostnader
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostiska prov
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiska ingrepp
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Ψυχιατρική θεραπεία
Psykiatrisk behandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandbehandlingar
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Ögonbehandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Varför begär du ett inresevisum?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Är mitt körkort giltigt här?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
θεωρητική εξέταση
teoriprov
Tipo de examen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
uppkörning
Tipo de examen
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
διεύθυνση
adressen
Datos que se podrían cambiar
όνομα
namnet
Datos que se podrían cambiar
φωτογραφία
bilden
Datos que se podrían cambiar
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
χαμένη
borttappat
Problemas con el permiso de conducir
κλεμμένη
stulet
Problemas con el permiso de conducir
κατεστραμμένη
förstört
Problemas con el permiso de conducir
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge