Turco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
____ için nereden form bulabilirim?
Pedir un formulario
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
[belge] ne zaman verildi?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
[belge] nerede verildi?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
[belge] belgem çalındı.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Bu bilgi özeldir.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Πώς σας λένε;
Adınız nedir?
Preguntar a alguien cómo se llama
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Πού μένετε;
Nerede yaşıyorsunuz?
Preguntar a alguien dónde vive
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
İkamet adresiniz nedir?
Preguntar a alguien su dirección
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Hangi ülke vatandaşısınız?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
[ülke] ne zaman geldiniz?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kimliğinizi görebilir miyim?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Medeni halim ___________.
Indicar tu estado civil
ελεύθερος/η
bekar
Estado civil
παντρεμένος/η
evli
Estado civil
σε διάσταση
ayrılmış
Estado civil
χωρισμένος/η
boşanmış
Estado civil
συμβίωση
birlikte yaşıyor
Estado civil
σε αστική ένωση
medeni birliktelik
Estado civil
ανύπαντροι σύντροφοι
evlenmemiş çift
Estado civil
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
medeni ortaklık içinde
Estado civil
χήρος/χήρα
dul
Estado civil
έχετε παιδιά;
Çocuğunuz var mı?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Indicar que quieres empadronarte
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Preguntar por la cobertura del seguro
Τέλη νοσοκομείου
Hastane masrafları
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Uzman doktor ücretleri
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Διαγνωστικές εξετάσεις
Tanı koyma testleri
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Χειρουργικές επεμβάσεις
Cerrahi operasyonlar
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Ψυχιατρική θεραπεία
Psikiyatri tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Οδοντιατρικές θεραπείες
Diş tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Göz tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Vize başvurum neden reddedildi?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Ehliyetim burada geçerli mi?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
θεωρητική εξέταση
teorik sınav
Tipo de examen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
direksiyon sınavı
Tipo de examen
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
διεύθυνση
adres
Datos que se podrían cambiar
όνομα
ad
Datos que se podrían cambiar
φωτογραφία
fotoğraf
Datos que se podrían cambiar
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
χαμένη
kayıp
Problemas con el permiso de conducir
κλεμμένη
çalınmış
Problemas con el permiso de conducir
κατεστραμμένη
hasarlı
Problemas con el permiso de conducir
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Sabıka kaydım yoktur.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge