Francés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Pedir un formulario
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
Où votre [document] a été délivré ?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mijn [document] werd gestolen.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ces informations sont confidentielles.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Wat is uw naam?
Comment vous appelez-vous ?
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Waar woont u?
Où résidez-vous ?
Preguntar a alguien dónde vive
Wat is uw adres?
Où habitez-vous ?
Preguntar a alguien su dirección
Wat is uw nationaliteit?
Quelle est votre nationalité ?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Indicar tu estado civil
alleenstaand
célibataire
Estado civil
gehuwd
Marié(e)
Estado civil
uit elkaar
Séparé(e)
Estado civil
gescheiden
Divorcé(e)
Estado civil
samenwonend
en concubinage
Estado civil
geregistreerd partnerschap
dans une union civile
Estado civil
ongetrouwde partners
en concubinage
Estado civil
in een relatie
en partenariat domestique
Estado civil
verweduwd
veuf/veuve
Estado civil
Heeft u kinderen?
Vous avez des enfants ?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Heeft u inwonende personen ten laste?
Vous avez des personnes à charge ?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Je voudrais réunir ma famille.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Indicar que quieres empadronarte
Welke documenten moet ik meenemen?
Quels documents dois-je apporter ?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Zijn er registratiekosten?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Preguntar por la cobertura del seguro
Ziekenhuiskosten
Frais hospitaliers
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Frais de consultation d'un spécialiste
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostische toets
Tests diagnostiques
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Chirurgische ingrepen
Opérations chirurgicales
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatrische behandeling
Traitement psychiatrique
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandheelkundige behandelingen
Soins dentaires
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Oogzorg behandelingen
Soins oculaires
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Waarom vraagt u een visum aan?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
theoretische test
le code
Tipo de examen
rijexamen
la conduite
Tipo de examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
mijn adres
mon adresse
Datos que se podrían cambiar
mijn naam
mon nom
Datos que se podrían cambiar
mijn foto
ma photo
Datos que se podrían cambiar
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
verloren
perdu
Problemas con el permiso de conducir
gestolen
volé
Problemas con el permiso de conducir
beschadigd
abîmé
Problemas con el permiso de conducir
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Ik heb een blanco strafblad.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Indicar que no tienes antecedentes penales
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Mon conjoint est [nationalité].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge