Polaco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pedir un formulario
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mijn [document] werd gestolen.
Mój [dokument] został skradziony.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Składam podanie w imieniu _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Deze informatie is vertrouwelijk.
Podane informacje są poufne.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Wat is uw naam?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Waar woont u?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Preguntar a alguien dónde vive
Wat is uw adres?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Preguntar a alguien su dirección
Wat is uw nationaliteit?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Indicar tu estado civil
alleenstaand
kawaler/panna
Estado civil
gehuwd
żonaty/zamężna
Estado civil
uit elkaar
w separacji
Estado civil
gescheiden
rozwodnik/rozwódka
Estado civil
samenwonend
w konkubinacie
Estado civil
geregistreerd partnerschap
w rejestrowanym związku partnerskim
Estado civil
ongetrouwde partners
w związku partnerskim
Estado civil
in een relatie
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Estado civil
verweduwd
wdowiec/wdowa
Estado civil
Heeft u kinderen?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Heeft u inwonende personen ten laste?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Indicar que quieres empadronarte
Welke documenten moet ik meenemen?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Zijn er registratiekosten?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Preguntar por la cobertura del seguro
Ziekenhuiskosten
Opłaty za pobyt w szpitalu
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostische toets
Badania diagnostyczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Chirurgische ingrepen
Zabiegi chirurgiczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatrische behandeling
Leczenie psychiatryczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandheelkundige behandelingen
Leczenie stomatologiczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Oogzorg behandelingen
Leczenie okulistyczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Waarom vraagt u een visum aan?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
theoretische test
egzamin teoretyczny
Tipo de examen
rijexamen
egzamin praktyczny
Tipo de examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
mijn adres
adres
Datos que se podrían cambiar
mijn naam
nazwisko
Datos que se podrían cambiar
mijn foto
zdjęcie
Datos que se podrían cambiar
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
verloren
zgubienie (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
gestolen
kradzież (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
beschadigd
zniszczenie (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Ik heb een blanco strafblad.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge