Tailandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pedir un formulario
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Pedir la fecha de expedición de un documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Pedir el lugar de expedición de un documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Preguntar qué documentos hay que presentar
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mijn [document] werd gestolen.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Deze informatie is vertrouwelijk.
ข้อมูลเป็นความลับ
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Wat is uw naam?
คุณชื่ออะไร
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Waar woont u?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Preguntar a alguien dónde vive
Wat is uw adres?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Preguntar a alguien su dirección
Wat is uw nationaliteit?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mijn burgerlijke staat is ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Indicar tu estado civil
alleenstaand
โสด
Estado civil
gehuwd
แต่งงานแล้ว
Estado civil
uit elkaar
แยกกันอยู่
Estado civil
gescheiden
หย่าร้าง
Estado civil
samenwonend
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Estado civil
geregistreerd partnerschap
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Estado civil
ongetrouwde partners
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
in een relatie
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
verweduwd
เป็นม่าย
Estado civil
Heeft u kinderen?
คุณมีบุตรไหม
Preguntar a alguien si tiene hijos
Heeft u inwonende personen ten laste?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Indicar que quieres empadronarte
Welke documenten moet ik meenemen?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Zijn er registratiekosten?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Preguntar por la cobertura del seguro
Ziekenhuiskosten
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kosten voor het raadplegen van een specialist
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostische toets
การทดสอบวินิจฉัย
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Chirurgische ingrepen
การผ่าตัด
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatrische behandeling
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandheelkundige behandelingen
การรักษาฟัน
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Oogzorg behandelingen
การรักษาตา
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Waarom vraagt u een visum aan?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Informarte de cómo ampliar tu visado
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Solicitar un permiso de conducir provisional
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
ฉันต้องการจอง __________
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
theoretische test
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipo de examen
rijexamen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipo de examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
mijn adres
ที่อยู่
Datos que se podrían cambiar
mijn naam
ชื่อ
Datos que se podrían cambiar
mijn foto
ภาพถ่าย
Datos que se podrían cambiar
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
verloren
สูญหาย
Problemas con el permiso de conducir
gestolen
ถูกขโมย
Problemas con el permiso de conducir
beschadigd
ได้รับความเสียหาย
Problemas con el permiso de conducir
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Ik heb een blanco strafblad.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Indicar que no tienes antecedentes penales
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge