Tailandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Hol találom a ____űrlapot?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pedir un formulario
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Pedir la fecha de expedición de un documento
Hol állították ki a [dokumentumot]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Pedir el lugar de expedición de un documento
Mikor jár le a személyi igazolványa?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Preguntar qué documentos hay que presentar
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Ellopták a [dokumentumomat].
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Az információ bizalmas.
ข้อมูลเป็นความลับ
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Hogy hívják?
คุณชื่ออะไร
Preguntar a alguien cómo se llama
Mikor és hol született?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Hol lakik?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Preguntar a alguien dónde vive
Mi a címe?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Preguntar a alguien su dirección
Mi az állampolgársága?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Mikor érkezett [országba]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

A családi állapotom ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Indicar tu estado civil
egyedülálló/hajadon/nőtlen
โสด
Estado civil
házas
แต่งงานแล้ว
Estado civil
külön él a házastársától
แยกกันอยู่
Estado civil
elvált
หย่าร้าง
Estado civil
élettársi kapcsolatban van
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Estado civil
regisztrált élettársi kapcsolatban van
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Estado civil
élettársi kapcsolatban van
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
élettársi kapcsolatban van
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
özvegy
เป็นม่าย
Estado civil
Vannak gyermekei?
คุณมีบุตรไหม
Preguntar a alguien si tiene hijos
Élnek önnel eltartottak?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Szeretném egyesíteni a családomat.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Szeretnék regisztrálni.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Indicar que quieres empadronarte
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Van regisztrációs díj?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Mit fedez a biztosítás?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Preguntar por la cobertura del seguro
Kórházi költségek
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Szakorvos
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnosztikai vizsgálatok
การทดสอบวินิจฉัย
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Műtéti beavatkozás
การผ่าตัด
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Pszichiátriai kezelés
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Fogorvosi kezelés
การรักษาฟัน
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Szemészeti kezelés
การรักษาตา
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Miért igényli a beutazási vízumot?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Informarte de cómo ampliar tu visado
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Szeretném regisztrálni a járművemet.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Érvényes itt a jogosítványom?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Solicitar un permiso de conducir provisional
Szeretném lefoglalni a __________.
ฉันต้องการจอง __________
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
elméleti vizsga
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipo de examen
gyakorlati vizsga
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipo de examen
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
cím
ที่อยู่
Datos que se podrían cambiar
név
ชื่อ
Datos que se podrían cambiar
fénykép
ภาพถ่าย
Datos que se podrían cambiar
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Szeretném megújítani a jogosítványom
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
elveszett
สูญหาย
Problemas con el permiso de conducir
ellopott
ถูกขโมย
Problemas con el permiso de conducir
sérült
ได้รับความเสียหาย
Problemas con el permiso de conducir
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Büntetlen előéletű vagyok.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Indicar que no tienes antecedentes penales
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge