Checo | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Where can I find the form for ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pedir un formulario
When was your [document] issued?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Where was your [document] issued?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Pedir el lugar de expedición de un documento
When does your ID expire?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Could you help me fill out the form?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
What documents should I bring for __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
To apply for [document], you must provide at least_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
My [document] has been stolen.
Můj [dokument] byl ukraden.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
I am completing this application on behalf of _____ .
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
The information is confidential.
Tyto informace jsou důvěrné.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Can you give me a receipt for this application?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

What is your name?
Jak se jmenuješ?
Preguntar a alguien cómo se llama
Could you please tell me your place and date of birth?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Where do you live?
Kde bydlíte?
Preguntar a alguien dónde vive
What is your address?
Jaká je vaše adresa?
Preguntar a alguien su dirección
What is your citizenship?
Jaké je vaše občanství?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
When did you arrive in [country]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Could you please show me your ID?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

My marital status is ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Indicar tu estado civil
single
svobodný/á
Estado civil
married
ženatý/vdaná
Estado civil
separated
odděleni
Estado civil
divorced
rozvedený/rozvedená
Estado civil
cohabiting
žijící ve společné domácnosti
Estado civil
in a civil union
v registrovaném partnerství
Estado civil
unmarried partners
nesezdaní partneři
Estado civil
in a domestic partnership
v domácím partnerství
Estado civil
widowed
vdovec/vdova
Estado civil
Do you have children?
Máte děti?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Do you have dependents living with you?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
I would like to reunite with my family.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

I would like to register in the city.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Indicar que quieres empadronarte
What documents shall I bring?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Are there any registration fees?
Je registrace zpoplatněná?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
I am here for the domicile registration.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
I would like to apply for a good conduct certificate.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
I would like to apply for a residence permit.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

I would like to ask some questions about the health insurance.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Do I need private health insurance?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
What is covered by the health insurance?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Preguntar por la cobertura del seguro
Hospital fees
Poplatky za pobyt v nemocnici
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Specialists' fees
Poplatky za konsultace se specialisty
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostic tests
Diagnostické testy
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Surgical procedures
Chirurgické zákroky
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatric treatment
Psychiatrická léčba
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Dental treatments
Zubní ošetření
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Eye care treatment
Oční ošetření
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Why are you requesting the entry visa?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Do I need a visa to visit [country]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
How can I extend my visa?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Why has my visa application been rejected?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Can I apply to become a permanent resident?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Do I have to change the license plate of my car?
Musím změnit svou registrační značku?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
I would like to register my vehicle.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Is my driving licence valid here?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
I would like to apply for a provisional driving license.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Solicitar un permiso de conducir provisional
I would like to book my __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
theory test
Teoretický test
Tipo de examen
driving test
Praktický test
Tipo de examen
I would like to change the ____________on my driving license.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
address
adresu
Datos que se podrían cambiar
name
jméno
Datos que se podrían cambiar
photo
fotografii
Datos que se podrían cambiar
I would like to add higher categories to my driving license.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
I would like to renew my driving license.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
I would like to replace a ___________ driving license.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
lost
ztracený
Problemas con el permiso de conducir
stolen
ukradený
Problemas con el permiso de conducir
damaged
zničený
Problemas con el permiso de conducir
I would like to appeal my license suspension.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Where can I register for the [language] test?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
I have a clean criminal record.
Mám čistý trestní rejstřík.
Indicar que no tienes antecedentes penales
I have the required level of [language].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
What are the fees for citizenship application?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge