Holandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Where can I find the form for ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Pedir un formulario
When was your [document] issued?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Where was your [document] issued?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Pedir el lugar de expedición de un documento
When does your ID expire?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Could you help me fill out the form?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
What documents should I bring for __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
To apply for [document], you must provide at least_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
My [document] has been stolen.
Mijn [document] werd gestolen.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
I am completing this application on behalf of _____ .
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
The information is confidential.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Can you give me a receipt for this application?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

What is your name?
Wat is uw naam?
Preguntar a alguien cómo se llama
Could you please tell me your place and date of birth?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Where do you live?
Waar woont u?
Preguntar a alguien dónde vive
What is your address?
Wat is uw adres?
Preguntar a alguien su dirección
What is your citizenship?
Wat is uw nationaliteit?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
When did you arrive in [country]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Could you please show me your ID?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

My marital status is ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Indicar tu estado civil
single
alleenstaand
Estado civil
married
gehuwd
Estado civil
separated
uit elkaar
Estado civil
divorced
gescheiden
Estado civil
cohabiting
samenwonend
Estado civil
in a civil union
geregistreerd partnerschap
Estado civil
unmarried partners
ongetrouwde partners
Estado civil
in a domestic partnership
in een relatie
Estado civil
widowed
verweduwd
Estado civil
Do you have children?
Heeft u kinderen?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Do you have dependents living with you?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
I would like to reunite with my family.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

I would like to register in the city.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Indicar que quieres empadronarte
What documents shall I bring?
Welke documenten moet ik meenemen?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Are there any registration fees?
Zijn er registratiekosten?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
I am here for the domicile registration.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
I would like to apply for a residence permit.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

I would like to ask some questions about the health insurance.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Do I need private health insurance?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
What is covered by the health insurance?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Preguntar por la cobertura del seguro
Hospital fees
Ziekenhuiskosten
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Specialists' fees
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostic tests
Diagnostische toets
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Surgical procedures
Chirurgische ingrepen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatric treatment
Psychiatrische behandeling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Dental treatments
Tandheelkundige behandelingen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Eye care treatment
Oogzorg behandelingen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Why are you requesting the entry visa?
Waarom vraagt u een visum aan?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Do I need a visa to visit [country]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
How can I extend my visa?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Why has my visa application been rejected?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Can I apply to become a permanent resident?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Do I have to change the license plate of my car?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
I would like to register my vehicle.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Is my driving licence valid here?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
I would like to apply for a provisional driving license.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Solicitar un permiso de conducir provisional
I would like to book my __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
theory test
theoretische test
Tipo de examen
driving test
rijexamen
Tipo de examen
I would like to change the ____________on my driving license.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
address
mijn adres
Datos que se podrían cambiar
name
mijn naam
Datos que se podrían cambiar
photo
mijn foto
Datos que se podrían cambiar
I would like to add higher categories to my driving license.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
I would like to renew my driving license.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
I would like to replace a ___________ driving license.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
lost
verloren
Problemas con el permiso de conducir
stolen
gestolen
Problemas con el permiso de conducir
damaged
beschadigd
Problemas con el permiso de conducir
I would like to appeal my license suspension.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Where can I register for the [language] test?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
I have a clean criminal record.
Ik heb een blanco strafblad.
Indicar que no tienes antecedentes penales
I have the required level of [language].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
What are the fees for citizenship application?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge