Polaco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Where can I find the form for ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pedir un formulario
When was your [document] issued?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Where was your [document] issued?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
When does your ID expire?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Could you help me fill out the form?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
What documents should I bring for __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Preguntar qué documentos hay que presentar
To apply for [document], you must provide at least_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
My [document] has been stolen.
Mój [dokument] został skradziony.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
I am completing this application on behalf of _____ .
Składam podanie w imieniu _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
The information is confidential.
Podane informacje są poufne.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Can you give me a receipt for this application?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

What is your name?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Preguntar a alguien cómo se llama
Could you please tell me your place and date of birth?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Where do you live?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Preguntar a alguien dónde vive
What is your address?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Preguntar a alguien su dirección
What is your citizenship?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
When did you arrive in [country]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Could you please show me your ID?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

My marital status is ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Indicar tu estado civil
single
kawaler/panna
Estado civil
married
żonaty/zamężna
Estado civil
separated
w separacji
Estado civil
divorced
rozwodnik/rozwódka
Estado civil
cohabiting
w konkubinacie
Estado civil
in a civil union
w rejestrowanym związku partnerskim
Estado civil
unmarried partners
w związku partnerskim
Estado civil
in a domestic partnership
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Estado civil
widowed
wdowiec/wdowa
Estado civil
Do you have children?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Do you have dependents living with you?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
I would like to reunite with my family.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

I would like to register in the city.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Indicar que quieres empadronarte
What documents shall I bring?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Are there any registration fees?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
I am here for the domicile registration.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
I would like to apply for a good conduct certificate.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
I would like to apply for a residence permit.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

I would like to ask some questions about the health insurance.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Do I need private health insurance?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
What is covered by the health insurance?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Preguntar por la cobertura del seguro
Hospital fees
Opłaty za pobyt w szpitalu
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Specialists' fees
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostic tests
Badania diagnostyczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Surgical procedures
Zabiegi chirurgiczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatric treatment
Leczenie psychiatryczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Dental treatments
Leczenie stomatologiczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Eye care treatment
Leczenie okulistyczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Why are you requesting the entry visa?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Do I need a visa to visit [country]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
How can I extend my visa?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Why has my visa application been rejected?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Can I apply to become a permanent resident?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Do I have to change the license plate of my car?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
I would like to register my vehicle.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Is my driving licence valid here?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
I would like to apply for a provisional driving license.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Solicitar un permiso de conducir provisional
I would like to book my __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
theory test
egzamin teoretyczny
Tipo de examen
driving test
egzamin praktyczny
Tipo de examen
I would like to change the ____________on my driving license.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
address
adres
Datos que se podrían cambiar
name
nazwisko
Datos que se podrían cambiar
photo
zdjęcie
Datos que se podrían cambiar
I would like to add higher categories to my driving license.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
I would like to renew my driving license.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
I would like to replace a ___________ driving license.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
lost
zgubienie (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
stolen
kradzież (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
damaged
zniszczenie (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
I would like to appeal my license suspension.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Where can I register for the [language] test?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
I have a clean criminal record.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Indicar que no tienes antecedentes penales
I have the required level of [language].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
What are the fees for citizenship application?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge