Sueco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Where can I find the form for ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Pedir un formulario
When was your [document] issued?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Where was your [document] issued?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Pedir el lugar de expedición de un documento
When does your ID expire?
När går din legitimation ut?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Could you help me fill out the form?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
What documents should I bring for __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Preguntar qué documentos hay que presentar
To apply for [document], you must provide at least_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
My [document] has been stolen.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
I am completing this application on behalf of _____ .
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
The information is confidential.
Denna information är konfidentiell.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Can you give me a receipt for this application?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

What is your name?
Vad heter du?
Preguntar a alguien cómo se llama
Could you please tell me your place and date of birth?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Where do you live?
Var bor du?
Preguntar a alguien dónde vive
What is your address?
Vad är din adress?
Preguntar a alguien su dirección
What is your citizenship?
Vilken nationalitet tillhör du?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
When did you arrive in [country]?
När anlände du till [landet]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Could you please show me your ID?
Kan du visa mig din legitimation?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

My marital status is ___________.
Min civilstatus är __________.
Indicar tu estado civil
single
singel
Estado civil
married
gift
Estado civil
separated
separerad
Estado civil
divorced
skild
Estado civil
cohabiting
sambo
Estado civil
in a civil union
i ett partnerskap
Estado civil
unmarried partners
ogift par
Estado civil
in a domestic partnership
i ett partnerskap
Estado civil
widowed
änka
Estado civil
Do you have children?
Har du barn?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Do you have dependents living with you?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
I would like to reunite with my family.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

I would like to register in the city.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Indicar que quieres empadronarte
What documents shall I bring?
Vilka dokument ska jag ta med?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Are there any registration fees?
Kostar det något att registrera sig?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
I am here for the domicile registration.
Jag vill registrera min bostad.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
I would like to apply for a good conduct certificate.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
I would like to apply for a residence permit.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

I would like to ask some questions about the health insurance.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Do I need private health insurance?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
What is covered by the health insurance?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Preguntar por la cobertura del seguro
Hospital fees
Patientavgifter
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Specialists' fees
Specialistkostnader
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostic tests
Diagnostiska prov
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Surgical procedures
Kirurgiska ingrepp
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatric treatment
Psykiatrisk behandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Dental treatments
Tandbehandlingar
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Eye care treatment
Ögonbehandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Why are you requesting the entry visa?
Varför begär du ett inresevisum?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Do I need a visa to visit [country]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
How can I extend my visa?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Why has my visa application been rejected?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Can I apply to become a permanent resident?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Do I have to change the license plate of my car?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
I would like to register my vehicle.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Is my driving licence valid here?
Är mitt körkort giltigt här?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
I would like to apply for a provisional driving license.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Solicitar un permiso de conducir provisional
I would like to book my __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
theory test
teoriprov
Tipo de examen
driving test
uppkörning
Tipo de examen
I would like to change the ____________on my driving license.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
address
adressen
Datos que se podrían cambiar
name
namnet
Datos que se podrían cambiar
photo
bilden
Datos que se podrían cambiar
I would like to add higher categories to my driving license.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
I would like to renew my driving license.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
I would like to replace a ___________ driving license.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
lost
borttappat
Problemas con el permiso de conducir
stolen
stulet
Problemas con el permiso de conducir
damaged
förstört
Problemas con el permiso de conducir
I would like to appeal my license suspension.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Where can I register for the [language] test?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
I have a clean criminal record.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Indicar que no tienes antecedentes penales
I have the required level of [language].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
What are the fees for citizenship application?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge