Tailandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Where can I find the form for ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pedir un formulario
When was your [document] issued?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Pedir la fecha de expedición de un documento
Where was your [document] issued?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Pedir el lugar de expedición de un documento
When does your ID expire?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Could you help me fill out the form?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
What documents should I bring for __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Preguntar qué documentos hay que presentar
To apply for [document], you must provide at least_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
My [document] has been stolen.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
I am completing this application on behalf of _____ .
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
The information is confidential.
ข้อมูลเป็นความลับ
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Can you give me a receipt for this application?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

What is your name?
คุณชื่ออะไร
Preguntar a alguien cómo se llama
Could you please tell me your place and date of birth?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Where do you live?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Preguntar a alguien dónde vive
What is your address?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Preguntar a alguien su dirección
What is your citizenship?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
When did you arrive in [country]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Could you please show me your ID?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

My marital status is ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Indicar tu estado civil
single
โสด
Estado civil
married
แต่งงานแล้ว
Estado civil
separated
แยกกันอยู่
Estado civil
divorced
หย่าร้าง
Estado civil
cohabiting
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Estado civil
in a civil union
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Estado civil
unmarried partners
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
in a domestic partnership
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
widowed
เป็นม่าย
Estado civil
Do you have children?
คุณมีบุตรไหม
Preguntar a alguien si tiene hijos
Do you have dependents living with you?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
I would like to reunite with my family.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

I would like to register in the city.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Indicar que quieres empadronarte
What documents shall I bring?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Are there any registration fees?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
I am here for the domicile registration.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Indicar que quieres registrar tu domicilio
I would like to apply for a good conduct certificate.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
I would like to apply for a residence permit.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

I would like to ask some questions about the health insurance.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Do I need private health insurance?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
What is covered by the health insurance?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Preguntar por la cobertura del seguro
Hospital fees
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Specialists' fees
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostic tests
การทดสอบวินิจฉัย
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Surgical procedures
การผ่าตัด
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatric treatment
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Dental treatments
การรักษาฟัน
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Eye care treatment
การรักษาตา
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Why are you requesting the entry visa?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Do I need a visa to visit [country]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
How can I extend my visa?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Informarte de cómo ampliar tu visado
Why has my visa application been rejected?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Can I apply to become a permanent resident?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Do I have to change the license plate of my car?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
I would like to register my vehicle.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Is my driving licence valid here?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
I would like to apply for a provisional driving license.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Solicitar un permiso de conducir provisional
I would like to book my __________.
ฉันต้องการจอง __________
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
theory test
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipo de examen
driving test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipo de examen
I would like to change the ____________on my driving license.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
address
ที่อยู่
Datos que se podrían cambiar
name
ชื่อ
Datos que se podrían cambiar
photo
ภาพถ่าย
Datos que se podrían cambiar
I would like to add higher categories to my driving license.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
I would like to renew my driving license.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
I would like to replace a ___________ driving license.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
lost
สูญหาย
Problemas con el permiso de conducir
stolen
ถูกขโมย
Problemas con el permiso de conducir
damaged
ได้รับความเสียหาย
Problemas con el permiso de conducir
I would like to appeal my license suspension.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Where can I register for the [language] test?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
I have a clean criminal record.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Indicar que no tienes antecedentes penales
I have the required level of [language].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
What are the fees for citizenship application?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge