Tailandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pedir un formulario
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Pedir la fecha de expedición de un documento
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Pedir el lugar de expedición de un documento
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Può aiutarmi a compilare il modulo?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Quali documenti devo portare per ____ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Preguntar qué documentos hay que presentar
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Le informazioni sono riservate.
ข้อมูลเป็นความลับ
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Come si chiama?
คุณชื่ออะไร
Preguntar a alguien cómo se llama
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Dove risiede?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Preguntar a alguien dónde vive
Qual è il suo indirizzo?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Preguntar a alguien su dirección
Qual è la sua cittadinanza?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Quando è arrivato/a in [stato]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Può mostrarmi la sua carta di identità?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Il mio stato civile è __________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Indicar tu estado civil
celibe (m) / nubile (f)
โสด
Estado civil
coniugato/a
แต่งงานแล้ว
Estado civil
separato/a
แยกกันอยู่
Estado civil
divorziato/a
หย่าร้าง
Estado civil
convivente
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Estado civil
in un'unione civile
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Estado civil
in una coppia non sposata
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
in un'unione di fatto
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
vedovo/a
เป็นม่าย
Estado civil
Ha figli?
คุณมีบุตรไหม
Preguntar a alguien si tiene hijos
Ha familiari a carico?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Indicar que quieres empadronarte
Quali documenti devo portare?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Preguntar por la cobertura del seguro
Spese ospedaliere
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Spese per la consultazione di uno specialista
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Test diagnostici
การทดสอบวินิจฉัย
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Operazioni chirurgiche
การผ่าตัด
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Trattamento psichiatrico
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Cure dentali
การรักษาฟัน
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Cure oculistiche
การรักษาตา
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Informarte de cómo ampliar tu visado
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Indicar que quieres matricular tu vehículo
La mia patente di guida è valida?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Solicitar un permiso de conducir provisional
Vorrei prenotare l' __________.
ฉันต้องการจอง __________
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
esame di teoria
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipo de examen
esame di guida
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipo de examen
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
l'indirizzo
ที่อยู่
Datos que se podrían cambiar
il nome
ชื่อ
Datos que se podrían cambiar
la foto
ภาพถ่าย
Datos que se podrían cambiar
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
smarrita
สูญหาย
Problemas con el permiso de conducir
rubata
ถูกขโมย
Problemas con el permiso de conducir
deteriorata
ได้รับความเสียหาย
Problemas con el permiso de conducir
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Non ho precedenti penali.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Indicar que no tienes antecedentes penales
Ho il livello richiesto di [lingua].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge