Checo | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pedir un formulario
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mój [dokument] został skradziony.
Můj [dokument] byl ukraden.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Składam podanie w imieniu _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Podane informacje są poufne.
Tyto informace jsou důvěrné.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Jak się Pan/Pani nazywa?
Jak se jmenuješ?
Preguntar a alguien cómo se llama
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Kde bydlíte?
Preguntar a alguien dónde vive
Jaki jest Pana/Pani adres?
Jaká je vaše adresa?
Preguntar a alguien su dirección
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Jaké je vaše občanství?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mój stan cywilny: _____.
Můj rodinný stav je ___________.
Indicar tu estado civil
kawaler/panna
svobodný/á
Estado civil
żonaty/zamężna
ženatý/vdaná
Estado civil
w separacji
odděleni
Estado civil
rozwodnik/rozwódka
rozvedený/rozvedená
Estado civil
w konkubinacie
žijící ve společné domácnosti
Estado civil
w rejestrowanym związku partnerskim
v registrovaném partnerství
Estado civil
w związku partnerskim
nesezdaní partneři
Estado civil
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
v domácím partnerství
Estado civil
wdowiec/wdowa
vdovec/vdova
Estado civil
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Máte děti?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Indicar que quieres empadronarte
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Je registrace zpoplatněná?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Preguntar por la cobertura del seguro
Opłaty za pobyt w szpitalu
Poplatky za pobyt v nemocnici
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Poplatky za konsultace se specialisty
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Badania diagnostyczne
Diagnostické testy
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgické zákroky
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrická léčba
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie stomatologiczne
Zubní ošetření
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie okulistyczne
Oční ošetření
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Musím změnit svou registrační značku?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
egzamin teoretyczny
Teoretický test
Tipo de examen
egzamin praktyczny
Praktický test
Tipo de examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adres
adresu
Datos que se podrían cambiar
nazwisko
jméno
Datos que se podrían cambiar
zdjęcie
fotografii
Datos que se podrían cambiar
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
zgubienie (prawa jazdy)
ztracený
Problemas con el permiso de conducir
kradzież (prawa jazdy)
ukradený
Problemas con el permiso de conducir
zniszczenie (prawa jazdy)
zničený
Problemas con el permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Mám čistý trestní rejstřík.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge