Chino | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Pedir un formulario
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
您的【文件】是什么时候签发的?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
请问您的身份证件何时过期?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
您能帮我填一下这个表格吗?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mój [dokument] został skradziony.
我的【材料】被偷了。
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Składam podanie w imieniu _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Podane informacje są poufne.
这是机密信息。
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Jak się Pan/Pani nazywa?
你叫什么名字?
Preguntar a alguien cómo se llama
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Gdzie Pan/Pani mieszka?
请问您住在哪里?
Preguntar a alguien dónde vive
Jaki jest Pana/Pani adres?
请问您的地址是什么?
Preguntar a alguien su dirección
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
请问您的国籍是什么?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
请问您是何时到达【该国】的?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
您能出示一下您的身份证件么?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mój stan cywilny: _____.
我的婚姻状况是____ 。
Indicar tu estado civil
kawaler/panna
单身
Estado civil
żonaty/zamężna
已婚
Estado civil
w separacji
分居
Estado civil
rozwodnik/rozwódka
离异
Estado civil
w konkubinacie
同居
Estado civil
w rejestrowanym związku partnerskim
民事结婚
Estado civil
w związku partnerskim
未婚伴侣
Estado civil
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
同居伴侣关系
Estado civil
wdowiec/wdowa
鳏居
Estado civil
Czy ma Pan/Pani dzieci?
请问您有孩子吗?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
我想要和家人团聚。
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
我想要在这个城市登记入户。
Indicar que quieres empadronarte
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
请问我应该带什么材料?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
请问有注册费吗?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
我是来进行住址登记。
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
我想要申请居住证。
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
我想要问一下关于保险的问题。
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
我需要私人的健康保险吗?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
请问该保险涵盖哪些方面?
Preguntar por la cobertura del seguro
Opłaty za pobyt w szpitalu
住院费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Opłaty za konsultacje u specjalistów
专家费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Badania diagnostyczne
诊疗费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Zabiegi chirurgiczne
外科手术
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie psychiatryczne
精神治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie stomatologiczne
牙齿治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie okulistyczne
眼科治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
请问您为什么需要入境签证?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
我该如何续签我的签证?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
我想要登记我的车辆。
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
我想要申请临时驾照。
Solicitar un permiso de conducir provisional
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
我想要预约__________。
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
egzamin teoretyczny
理论考试
Tipo de examen
egzamin praktyczny
路考
Tipo de examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
我想要改动驾照上的__________。
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adres
地址
Datos que se podrían cambiar
nazwisko
名字
Datos que se podrían cambiar
zdjęcie
照片
Datos que se podrían cambiar
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
我想要给驾照添加更高的级别。
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
我想要延长我的驾照。
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
我想要更换一个___________ 驾照。
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
zgubienie (prawa jazdy)
丢失
Problemas con el permiso de conducir
kradzież (prawa jazdy)
被偷了
Problemas con el permiso de conducir
zniszczenie (prawa jazdy)
受损
Problemas con el permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
我想要申诉我的驾照吊销。
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
我想要申请【国家】国籍。
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
我没有犯罪记录。
Indicar que no tienes antecedentes penales
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
我的【语言】达到了等级要求。
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
公民身份申请的费用是哪些?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
我的配偶是【国家】公民。
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge