Danés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Pedir un formulario
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Hvornår udløber dit ID?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mój [dokument] został skradziony.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Składam podanie w imieniu _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Podane informacje są poufne.
Informationerne er fortrolige.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Jak się Pan/Pani nazywa?
Hvad hedder du?
Preguntar a alguien cómo se llama
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Hvor og hvornår er du født?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Hvor bor du?
Preguntar a alguien dónde vive
Jaki jest Pana/Pani adres?
Hvad er din adresse?
Preguntar a alguien su dirección
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Hvad er dit statsborgerskab?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Hvornår ankom du til [land]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Må jeg se dit ID?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mój stan cywilny: _____.
Jeg er ___________.
Indicar tu estado civil
kawaler/panna
single
Estado civil
żonaty/zamężna
gift
Estado civil
w separacji
separeret
Estado civil
rozwodnik/rozwódka
fraskilt
Estado civil
w konkubinacie
samlevende
Estado civil
w rejestrowanym związku partnerskim
i et indregistreret parforhold
Estado civil
w związku partnerskim
ugifte partnere
Estado civil
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
i et indenlandsk parforhold
Estado civil
wdowiec/wdowa
enke
Estado civil
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Har du børn?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Jeg vil gerne registreres i byen
Indicar que quieres empadronarte
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Preguntar por la cobertura del seguro
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hospitalsgebyrer
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Speciallægegebyrer
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Badania diagnostyczne
Diagnosetests
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Zabiegi chirurgiczne
Kirurgiske indgreb
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie psychiatryczne
Psykiatrisk behandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie stomatologiczne
Tandbehandlinger
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie okulistyczne
Øjenbehandlinger
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Er mit kørekort gyldigt her?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Solicitar un permiso de conducir provisional
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
egzamin teoretyczny
teoritest
Tipo de examen
egzamin praktyczny
køreprøve
Tipo de examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adres
adressen
Datos que se podrían cambiar
nazwisko
navnet
Datos que se podrían cambiar
zdjęcie
billedet
Datos que se podrían cambiar
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
zgubienie (prawa jazdy)
mistet
Problemas con el permiso de conducir
kradzież (prawa jazdy)
stjålet
Problemas con el permiso de conducir
zniszczenie (prawa jazdy)
beskadiget
Problemas con el permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Jeg har en ren straffeattest
Indicar que no tienes antecedentes penales
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge