Griego | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Pedir un formulario
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pedir la fecha de expedición de un documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Preguntar qué documentos hay que presentar
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mój [dokument] został skradziony.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Składam podanie w imieniu _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Podane informacje są poufne.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Jak się Pan/Pani nazywa?
Πώς σας λένε;
Preguntar a alguien cómo se llama
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Πού μένετε;
Preguntar a alguien dónde vive
Jaki jest Pana/Pani adres?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Preguntar a alguien su dirección
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mój stan cywilny: _____.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Indicar tu estado civil
kawaler/panna
ελεύθερος/η
Estado civil
żonaty/zamężna
παντρεμένος/η
Estado civil
w separacji
σε διάσταση
Estado civil
rozwodnik/rozwódka
χωρισμένος/η
Estado civil
w konkubinacie
συμβίωση
Estado civil
w rejestrowanym związku partnerskim
σε αστική ένωση
Estado civil
w związku partnerskim
ανύπαντροι σύντροφοι
Estado civil
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Estado civil
wdowiec/wdowa
χήρος/χήρα
Estado civil
Czy ma Pan/Pani dzieci?
έχετε παιδιά;
Preguntar a alguien si tiene hijos
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Indicar que quieres empadronarte
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Preguntar por la cobertura del seguro
Opłaty za pobyt w szpitalu
Τέλη νοσοκομείου
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Badania diagnostyczne
Διαγνωστικές εξετάσεις
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Zabiegi chirurgiczne
Χειρουργικές επεμβάσεις
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie psychiatryczne
Ψυχιατρική θεραπεία
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie stomatologiczne
Οδοντιατρικές θεραπείες
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie okulistyczne
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Informarte de cómo ampliar tu visado
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
egzamin teoretyczny
θεωρητική εξέταση
Tipo de examen
egzamin praktyczny
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Tipo de examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adres
διεύθυνση
Datos que se podrían cambiar
nazwisko
όνομα
Datos que se podrían cambiar
zdjęcie
φωτογραφία
Datos que se podrían cambiar
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
zgubienie (prawa jazdy)
χαμένη
Problemas con el permiso de conducir
kradzież (prawa jazdy)
κλεμμένη
Problemas con el permiso de conducir
zniszczenie (prawa jazdy)
κατεστραμμένη
Problemas con el permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge