Italiano | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Pedir un formulario
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mój [dokument] został skradziony.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Składam podanie w imieniu _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Podane informacje są poufne.
Le informazioni sono riservate.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Jak się Pan/Pani nazywa?
Come si chiama?
Preguntar a alguien cómo se llama
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Dove risiede?
Preguntar a alguien dónde vive
Jaki jest Pana/Pani adres?
Qual è il suo indirizzo?
Preguntar a alguien su dirección
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Qual è la sua cittadinanza?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mój stan cywilny: _____.
Il mio stato civile è __________.
Indicar tu estado civil
kawaler/panna
celibe (m) / nubile (f)
Estado civil
żonaty/zamężna
coniugato/a
Estado civil
w separacji
separato/a
Estado civil
rozwodnik/rozwódka
divorziato/a
Estado civil
w konkubinacie
convivente
Estado civil
w rejestrowanym związku partnerskim
in un'unione civile
Estado civil
w związku partnerskim
in una coppia non sposata
Estado civil
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in un'unione di fatto
Estado civil
wdowiec/wdowa
vedovo/a
Estado civil
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Ha figli?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Ha familiari a carico?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Indicar que quieres empadronarte
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Quali documenti devo portare?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Preguntar por la cobertura del seguro
Opłaty za pobyt w szpitalu
Spese ospedaliere
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Spese per la consultazione di uno specialista
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Badania diagnostyczne
Test diagnostici
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Zabiegi chirurgiczne
Operazioni chirurgiche
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie psychiatryczne
Trattamento psichiatrico
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie stomatologiczne
Cure dentali
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie okulistyczne
Cure oculistiche
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
La mia patente di guida è valida?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Solicitar un permiso de conducir provisional
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
egzamin teoretyczny
esame di teoria
Tipo de examen
egzamin praktyczny
esame di guida
Tipo de examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adres
l'indirizzo
Datos que se podrían cambiar
nazwisko
il nome
Datos que se podrían cambiar
zdjęcie
la foto
Datos que se podrían cambiar
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
zgubienie (prawa jazdy)
smarrita
Problemas con el permiso de conducir
kradzież (prawa jazdy)
rubata
Problemas con el permiso de conducir
zniszczenie (prawa jazdy)
deteriorata
Problemas con el permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Non ho precedenti penali.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge