Japonés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pedir un formulario
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mój [dokument] został skradziony.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Składam podanie w imieniu _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Podane informacje są poufne.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Jak się Pan/Pani nazywa?
Preguntar a alguien cómo se llama
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Preguntar a alguien dónde vive
Jaki jest Pana/Pani adres?
Preguntar a alguien su dirección
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mój stan cywilny: _____.
Indicar tu estado civil
kawaler/panna
Estado civil
żonaty/zamężna
Estado civil
w separacji
Estado civil
rozwodnik/rozwódka
Estado civil
w konkubinacie
Estado civil
w rejestrowanym związku partnerskim
Estado civil
w związku partnerskim
Estado civil
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Estado civil
wdowiec/wdowa
Estado civil
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Indicar que quieres empadronarte
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Preguntar por la cobertura del seguro
Opłaty za pobyt w szpitalu
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Badania diagnostyczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Zabiegi chirurgiczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie psychiatryczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie stomatologiczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie okulistyczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
egzamin teoretyczny
Tipo de examen
egzamin praktyczny
Tipo de examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adres
Datos que se podrían cambiar
nazwisko
Datos que se podrían cambiar
zdjęcie
Datos que se podrían cambiar
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
zgubienie (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
kradzież (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
zniszczenie (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge