Vietnamita | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Pedir un formulario
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mój [dokument] został skradziony.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Składam podanie w imieniu _____.
Tôi đăng kí hộ ________
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Podane informacje są poufne.
Thông tin này là bí mật
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Jak się Pan/Pani nazywa?
Bạn tên gì?
Preguntar a alguien cómo se llama
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Bạn sống ở đâu?
Preguntar a alguien dónde vive
Jaki jest Pana/Pani adres?
Địa chỉ của bạn là gì?
Preguntar a alguien su dirección
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Quốc tịch của bạn là gì?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mój stan cywilny: _____.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Indicar tu estado civil
kawaler/panna
độc thân
Estado civil
żonaty/zamężna
đã thành hôn
Estado civil
w separacji
ly thân
Estado civil
rozwodnik/rozwódka
ly dị
Estado civil
w konkubinacie
sống thử
Estado civil
w rejestrowanym związku partnerskim
kết hợp dân sự
Estado civil
w związku partnerskim
đối tác chưa kết hôn
Estado civil
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
hợp doanh gia thuộc
Estado civil
wdowiec/wdowa
góa phụ
Estado civil
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Bạn có con chưa?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Indicar que quieres empadronarte
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Preguntar por la cobertura del seguro
Opłaty za pobyt w szpitalu
Phí bệnh viện
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Phí chuyên gia
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Badania diagnostyczne
Xét nghiệm chẩn đoán
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Zabiegi chirurgiczne
Thủ tục phẫu thuật
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie psychiatryczne
Điều trị tâm thần
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie stomatologiczne
Điều trị nha khoa
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie okulistyczne
Điều trị nhãn khoa
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Tôi muốn đăng kí xe
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Solicitar un permiso de conducir provisional
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
egzamin teoretyczny
Kì thi lý thuyết
Tipo de examen
egzamin praktyczny
Kì thi lái xe
Tipo de examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adres
địa chỉ
Datos que se podrían cambiar
nazwisko
tên
Datos que se podrían cambiar
zdjęcie
ảnh
Datos que se podrían cambiar
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
zgubienie (prawa jazdy)
mất
Problemas con el permiso de conducir
kradzież (prawa jazdy)
bị đánh cắp
Problemas con el permiso de conducir
zniszczenie (prawa jazdy)
bi hư hỏng
Problemas con el permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Tôi không có tiền án tiền sự
Indicar que no tienes antecedentes penales
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge