Checo | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pedir un formulario
Când a fost emis [documentul]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Unde a fost emis [documentul]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Când îți expiră ID-ul?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mi s-a furat [documentul].
Můj [dokument] byl ukraden.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Informația este confidențială.
Tyto informace jsou důvěrné.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Cum vă cheamă?
Jak se jmenuješ?
Preguntar a alguien cómo se llama
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Unde locuiți?
Kde bydlíte?
Preguntar a alguien dónde vive
Care este adresa dumneavoastră?
Jaká je vaše adresa?
Preguntar a alguien su dirección
Ce cetățenie aveți?
Jaké je vaše občanství?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Când ați ajuns în [țara]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Starea mea civilă este ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Indicar tu estado civil
Singur
svobodný/á
Estado civil
Căsătorit/ă
ženatý/vdaná
Estado civil
separat/ă
odděleni
Estado civil
divorțat/ă
rozvedený/rozvedená
Estado civil
concobinaj
žijící ve společné domácnosti
Estado civil
într-o uniune civilă
v registrovaném partnerství
Estado civil
necăsătorit/ă
nesezdaní partneři
Estado civil
partener/ă de viață
v domácím partnerství
Estado civil
văduv/ă
vdovec/vdova
Estado civil
Aveți copii?
Máte děti?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Indicar que quieres empadronarte
Ce documente trebuie să aduc?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Există vreo taxă de înregistrare?
Je registrace zpoplatněná?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Preguntar por la cobertura del seguro
Taxe pentru spitalizare
Poplatky za pobyt v nemocnici
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Onorarii ale medicilor specialiști
Poplatky za konsultace se specialisty
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Test de diagnosticare
Diagnostické testy
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Intervenții chirurgicale
Chirurgické zákroky
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratament psihiatric
Psychiatrická léčba
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratamente dentare
Zubní ošetření
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratamente oftalmologice
Oční ošetření
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

De ce solicitați o viză de intrare?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Cum îmi pot extinde viza?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Informarte de cómo ampliar tu visado
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Musím změnit svou registrační značku?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Este permisul meu de conducere valid aici?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
testul teoretic
Teoretický test
Tipo de examen
examenul practic
Praktický test
Tipo de examen
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
Adresa
adresu
Datos que se podrían cambiar
nume
jméno
Datos que se podrían cambiar
fotografia
fotografii
Datos que se podrían cambiar
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
pierdut
ztracený
Problemas con el permiso de conducir
furat
ukradený
Problemas con el permiso de conducir
distrus
zničený
Problemas con el permiso de conducir
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Nu am antecedente penale.
Mám čistý trestní rejstřík.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Am nivelul necesar de [limbă].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Partenerul meu este __________.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge