Italiano | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Pedir un formulario
Când a fost emis [documentul]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Unde a fost emis [documentul]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Când îți expiră ID-ul?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mi s-a furat [documentul].
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Informația este confidențială.
Le informazioni sono riservate.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Cum vă cheamă?
Come si chiama?
Preguntar a alguien cómo se llama
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Unde locuiți?
Dove risiede?
Preguntar a alguien dónde vive
Care este adresa dumneavoastră?
Qual è il suo indirizzo?
Preguntar a alguien su dirección
Ce cetățenie aveți?
Qual è la sua cittadinanza?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Când ați ajuns în [țara]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Starea mea civilă este ___________.
Il mio stato civile è __________.
Indicar tu estado civil
Singur
celibe (m) / nubile (f)
Estado civil
Căsătorit/ă
coniugato/a
Estado civil
separat/ă
separato/a
Estado civil
divorțat/ă
divorziato/a
Estado civil
concobinaj
convivente
Estado civil
într-o uniune civilă
in un'unione civile
Estado civil
necăsătorit/ă
in una coppia non sposata
Estado civil
partener/ă de viață
in un'unione di fatto
Estado civil
văduv/ă
vedovo/a
Estado civil
Aveți copii?
Ha figli?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Ha familiari a carico?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Indicar que quieres empadronarte
Ce documente trebuie să aduc?
Quali documenti devo portare?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Există vreo taxă de înregistrare?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Preguntar por la cobertura del seguro
Taxe pentru spitalizare
Spese ospedaliere
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Onorarii ale medicilor specialiști
Spese per la consultazione di uno specialista
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Test de diagnosticare
Test diagnostici
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Intervenții chirurgicale
Operazioni chirurgiche
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratament psihiatric
Trattamento psichiatrico
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratamente dentare
Cure dentali
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratamente oftalmologice
Cure oculistiche
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

De ce solicitați o viză de intrare?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Cum îmi pot extinde viza?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Informarte de cómo ampliar tu visado
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Este permisul meu de conducere valid aici?
La mia patente di guida è valida?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Solicitar un permiso de conducir provisional
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
testul teoretic
esame di teoria
Tipo de examen
examenul practic
esame di guida
Tipo de examen
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
Adresa
l'indirizzo
Datos que se podrían cambiar
nume
il nome
Datos que se podrían cambiar
fotografia
la foto
Datos que se podrían cambiar
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
pierdut
smarrita
Problemas con el permiso de conducir
furat
rubata
Problemas con el permiso de conducir
distrus
deteriorata
Problemas con el permiso de conducir
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Nu am antecedente penale.
Non ho precedenti penali.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Am nivelul necesar de [limbă].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Partenerul meu este __________.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge