Tailandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pedir un formulario
Când a fost emis [documentul]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Pedir la fecha de expedición de un documento
Unde a fost emis [documentul]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Pedir el lugar de expedición de un documento
Când îți expiră ID-ul?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Preguntar qué documentos hay que presentar
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mi s-a furat [documentul].
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Informația este confidențială.
ข้อมูลเป็นความลับ
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Cum vă cheamă?
คุณชื่ออะไร
Preguntar a alguien cómo se llama
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Unde locuiți?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Preguntar a alguien dónde vive
Care este adresa dumneavoastră?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Preguntar a alguien su dirección
Ce cetățenie aveți?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Când ați ajuns în [țara]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Starea mea civilă este ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Indicar tu estado civil
Singur
โสด
Estado civil
Căsătorit/ă
แต่งงานแล้ว
Estado civil
separat/ă
แยกกันอยู่
Estado civil
divorțat/ă
หย่าร้าง
Estado civil
concobinaj
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Estado civil
într-o uniune civilă
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Estado civil
necăsătorit/ă
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
partener/ă de viață
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
văduv/ă
เป็นม่าย
Estado civil
Aveți copii?
คุณมีบุตรไหม
Preguntar a alguien si tiene hijos
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Indicar que quieres empadronarte
Ce documente trebuie să aduc?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Există vreo taxă de înregistrare?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Am nevoie de asigurare medicală privată?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Preguntar por la cobertura del seguro
Taxe pentru spitalizare
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Onorarii ale medicilor specialiști
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Test de diagnosticare
การทดสอบวินิจฉัย
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Intervenții chirurgicale
การผ่าตัด
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratament psihiatric
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratamente dentare
การรักษาฟัน
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratamente oftalmologice
การรักษาตา
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

De ce solicitați o viză de intrare?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Cum îmi pot extinde viza?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Informarte de cómo ampliar tu visado
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Este permisul meu de conducere valid aici?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Solicitar un permiso de conducir provisional
Aș vrea să mă înscriu la __________.
ฉันต้องการจอง __________
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
testul teoretic
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipo de examen
examenul practic
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipo de examen
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
Adresa
ที่อยู่
Datos que se podrían cambiar
nume
ชื่อ
Datos que se podrían cambiar
fotografia
ภาพถ่าย
Datos que se podrían cambiar
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
pierdut
สูญหาย
Problemas con el permiso de conducir
furat
ถูกขโมย
Problemas con el permiso de conducir
distrus
ได้รับความเสียหาย
Problemas con el permiso de conducir
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Nu am antecedente penale.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Indicar que no tienes antecedentes penales
Am nivelul necesar de [limbă].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Partenerul meu este __________.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge