Griego | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Где я могу найти форму для ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Pedir un formulario
Когда был выдан ваш документ?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pedir la fecha de expedición de un documento
Где был выдан ваш [документ] ?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pedir el lugar de expedición de un documento
Когда истекает срок вашего паспорта?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Какие документы мне нужно принести для_______?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Preguntar qué documentos hay que presentar
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Мой [документ] украли.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Я заполняю это заявление от лица______.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Информация конфиденциальна.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Как вас зовут?
Πώς σας λένε;
Preguntar a alguien cómo se llama
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Где вы живете?
Πού μένετε;
Preguntar a alguien dónde vive
Каков ваш адрес?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Preguntar a alguien su dirección
Какое у вас гражданство?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Когда вы въехали в страну?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Мое семейное положение -_______.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Indicar tu estado civil
холост
ελεύθερος/η
Estado civil
Женат/замужем
παντρεμένος/η
Estado civil
Разведен/а
σε διάσταση
Estado civil
Разведен/а
χωρισμένος/η
Estado civil
в сожительстве
συμβίωση
Estado civil
в гражданском браке
σε αστική ένωση
Estado civil
Не женатая пара
ανύπαντροι σύντροφοι
Estado civil
в домашнем партнерстве
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Estado civil
вдовец/вдова
χήρος/χήρα
Estado civil
У вас есть дети?
έχετε παιδιά;
Preguntar a alguien si tiene hijos
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Indicar que quieres empadronarte
Какие документы мне нужно принести?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Мне нужно платить за регистрацию?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Мне нужна частная медицинская страховка?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Что покрывает медицинская страховка?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Preguntar por la cobertura del seguro
Больничные платы
Τέλη νοσοκομείου
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Платы специалистам
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Диагностические проверки
Διαγνωστικές εξετάσεις
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Хирургические процедуры
Χειρουργικές επεμβάσεις
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Психиатрическое лечение
Ψυχιατρική θεραπεία
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Лечение зубов
Οδοντιατρικές θεραπείες
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Офтальмологическое лечение
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Как я могу продлить мою визу?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Informarte de cómo ampliar tu visado
Почему мое заявление на визу отклонено?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Мне нужно менять номер своей машины?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Мои водительские права здесь действуют?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
Теоретический тест
θεωρητική εξέταση
Tipo de examen
Тест на вождение
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Tipo de examen
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
адрес
διεύθυνση
Datos que se podrían cambiar
имя
όνομα
Datos que se podrían cambiar
фотография
φωτογραφία
Datos que se podrían cambiar
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
потеряно
χαμένη
Problemas con el permiso de conducir
украдено
κλεμμένη
Problemas con el permiso de conducir
повреждено
κατεστραμμένη
Problemas con el permiso de conducir
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
У меня нет судимостей
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge