Checo | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pedir un formulario
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Pedir el lugar de expedición de un documento
När går din legitimation ut?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Můj [dokument] byl ukraden.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Denna information är konfidentiell.
Tyto informace jsou důvěrné.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Vad heter du?
Jak se jmenuješ?
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Var bor du?
Kde bydlíte?
Preguntar a alguien dónde vive
Vad är din adress?
Jaká je vaše adresa?
Preguntar a alguien su dirección
Vilken nationalitet tillhör du?
Jaké je vaše občanství?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
När anlände du till [landet]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan du visa mig din legitimation?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Min civilstatus är __________.
Můj rodinný stav je ___________.
Indicar tu estado civil
singel
svobodný/á
Estado civil
gift
ženatý/vdaná
Estado civil
separerad
odděleni
Estado civil
skild
rozvedený/rozvedená
Estado civil
sambo
žijící ve společné domácnosti
Estado civil
i ett partnerskap
v registrovaném partnerství
Estado civil
ogift par
nesezdaní partneři
Estado civil
i ett partnerskap
v domácím partnerství
Estado civil
änka
vdovec/vdova
Estado civil
Har du barn?
Máte děti?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Indicar que quieres empadronarte
Vilka dokument ska jag ta med?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Kostar det något att registrera sig?
Je registrace zpoplatněná?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Jag vill registrera min bostad.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Vad täcker sjukförsäkringen?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Preguntar por la cobertura del seguro
Patientavgifter
Poplatky za pobyt v nemocnici
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Specialistkostnader
Poplatky za konsultace se specialisty
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostiska prov
Diagnostické testy
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiska ingrepp
Chirurgické zákroky
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrisk behandling
Psychiatrická léčba
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandbehandlingar
Zubní ošetření
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Ögonbehandling
Oční ošetření
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Varför begär du ett inresevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Musím změnit svou registrační značku?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Är mitt körkort giltigt här?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoriprov
Teoretický test
Tipo de examen
uppkörning
Praktický test
Tipo de examen
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adressen
adresu
Datos que se podrían cambiar
namnet
jméno
Datos que se podrían cambiar
bilden
fotografii
Datos que se podrían cambiar
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
borttappat
ztracený
Problemas con el permiso de conducir
stulet
ukradený
Problemas con el permiso de conducir
förstört
zničený
Problemas con el permiso de conducir
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Mám čistý trestní rejstřík.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge