Chino | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Pedir un formulario
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
您的【文件】是什么时候签发的?
Pedir la fecha de expedición de un documento
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Pedir el lugar de expedición de un documento
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
请问您的身份证件何时过期?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
您能帮我填一下这个表格吗?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
请问我要办____ 需要带什么文件?
Preguntar qué documentos hay que presentar
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
我的【材料】被偷了。
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
我在帮____ 填写申请表格。
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
ข้อมูลเป็นความลับ
这是机密信息。
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
您能给我一份申请表格的回执吗?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

คุณชื่ออะไร
你叫什么名字?
Preguntar a alguien cómo se llama
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
请问您住在哪里?
Preguntar a alguien dónde vive
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
请问您的地址是什么?
Preguntar a alguien su dirección
สัญชาติของคุณคืออะไร
请问您的国籍是什么?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
请问您是何时到达【该国】的?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
您能出示一下您的身份证件么?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
我的婚姻状况是____ 。
Indicar tu estado civil
โสด
单身
Estado civil
แต่งงานแล้ว
已婚
Estado civil
แยกกันอยู่
分居
Estado civil
หย่าร้าง
离异
Estado civil
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
同居
Estado civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
民事结婚
Estado civil
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
未婚伴侣
Estado civil
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
同居伴侣关系
Estado civil
เป็นม่าย
鳏居
Estado civil
คุณมีบุตรไหม
请问您有孩子吗?
Preguntar a alguien si tiene hijos
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
我想要和家人团聚。
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
我想要在这个城市登记入户。
Indicar que quieres empadronarte
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
请问我应该带什么材料?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
请问有注册费吗?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
我是来进行住址登记。
Indicar que quieres registrar tu domicilio
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
我想要申请居住证。
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
我想要问一下关于保险的问题。
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
我需要私人的健康保险吗?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
请问该保险涵盖哪些方面?
Preguntar por la cobertura del seguro
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
住院费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
专家费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การทดสอบวินิจฉัย
诊疗费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การผ่าตัด
外科手术
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
精神治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาฟัน
牙齿治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาตา
眼科治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
请问您为什么需要入境签证?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
我该如何续签我的签证?
Informarte de cómo ampliar tu visado
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
为什么我的签证申请被拒绝了?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
请问我是否可以申请成为永久居民?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
请问我需要更换我的车牌号吗?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
我想要登记我的车辆。
Indicar que quieres matricular tu vehículo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
我想要申请临时驾照。
Solicitar un permiso de conducir provisional
ฉันต้องการจอง __________
我想要预约__________。
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
การทดสอบภาคทฤษฎี
理论考试
Tipo de examen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
路考
Tipo de examen
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
我想要改动驾照上的__________。
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
ที่อยู่
地址
Datos que se podrían cambiar
ชื่อ
名字
Datos que se podrían cambiar
ภาพถ่าย
照片
Datos que se podrían cambiar
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
我想要给驾照添加更高的级别。
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
我想要延长我的驾照。
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
我想要更换一个___________ 驾照。
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
สูญหาย
丢失
Problemas con el permiso de conducir
ถูกขโมย
被偷了
Problemas con el permiso de conducir
ได้รับความเสียหาย
受损
Problemas con el permiso de conducir
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
我想要申诉我的驾照吊销。
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
我想要申请【国家】国籍。
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
我在哪里可以注册【语言】考试?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
我没有犯罪记录。
Indicar que no tienes antecedentes penales
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
我的【语言】达到了等级要求。
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
公民身份申请的费用是哪些?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
我的配偶是【国家】公民。
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge