Danés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Pedir un formulario
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Pedir la fecha de expedición de un documento
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Pedir el lugar de expedición de un documento
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Hvornår udløber dit ID?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
ข้อมูลเป็นความลับ
Informationerne er fortrolige.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

คุณชื่ออะไร
Hvad hedder du?
Preguntar a alguien cómo se llama
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Hvor og hvornår er du født?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Hvor bor du?
Preguntar a alguien dónde vive
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Hvad er din adresse?
Preguntar a alguien su dirección
สัญชาติของคุณคืออะไร
Hvad er dit statsborgerskab?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Hvornår ankom du til [land]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Må jeg se dit ID?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Jeg er ___________.
Indicar tu estado civil
โสด
single
Estado civil
แต่งงานแล้ว
gift
Estado civil
แยกกันอยู่
separeret
Estado civil
หย่าร้าง
fraskilt
Estado civil
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
samlevende
Estado civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
i et indregistreret parforhold
Estado civil
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
ugifte partnere
Estado civil
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
i et indenlandsk parforhold
Estado civil
เป็นม่าย
enke
Estado civil
คุณมีบุตรไหม
Har du børn?
Preguntar a alguien si tiene hijos
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Jeg vil gerne registreres i byen
Indicar que quieres empadronarte
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Jeg er her for at registrere min bopæl
Indicar que quieres registrar tu domicilio
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Preguntar por la cobertura del seguro
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Hospitalsgebyrer
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Speciallægegebyrer
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnosetests
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การผ่าตัด
Kirurgiske indgreb
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psykiatrisk behandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาฟัน
Tandbehandlinger
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาตา
Øjenbehandlinger
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Informarte de cómo ampliar tu visado
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Er mit kørekort gyldigt her?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Solicitar un permiso de conducir provisional
ฉันต้องการจอง __________
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
การทดสอบภาคทฤษฎี
teoritest
Tipo de examen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
køreprøve
Tipo de examen
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
ที่อยู่
adressen
Datos que se podrían cambiar
ชื่อ
navnet
Datos que se podrían cambiar
ภาพถ่าย
billedet
Datos que se podrían cambiar
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
สูญหาย
mistet
Problemas con el permiso de conducir
ถูกขโมย
stjålet
Problemas con el permiso de conducir
ได้รับความเสียหาย
beskadiget
Problemas con el permiso de conducir
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Jeg har en ren straffeattest
Indicar que no tienes antecedentes penales
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge