Finlandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Pedir un formulario
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Pedir la fecha de expedición de un documento
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Pedir el lugar de expedición de un documento
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Preguntar qué documentos hay que presentar
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
ข้อมูลเป็นความลับ
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

คุณชื่ออะไร
Mikä sinun nimesi on?
Preguntar a alguien cómo se llama
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Missä sinä asut?
Preguntar a alguien dónde vive
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Mikä sinun osoitteesi on?
Preguntar a alguien su dirección
สัญชาติของคุณคืออะไร
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Koska sinä saavuit [maahan]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Minä olen _________.
Indicar tu estado civil
โสด
naimaton
Estado civil
แต่งงานแล้ว
naimisissa
Estado civil
แยกกันอยู่
asumuserossa
Estado civil
หย่าร้าง
eronnut
Estado civil
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
avoliitossa
Estado civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
rekisteröidyssä parisuhteessa
Estado civil
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
parisuhteessa
Estado civil
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
avoliitossa
Estado civil
เป็นม่าย
leski
Estado civil
คุณมีบุตรไหม
Onko sinulla lapsia?
Preguntar a alguien si tiene hijos
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Indicar que quieres empadronarte
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Mitä vakuutus kattaa?
Preguntar por la cobertura del seguro
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Sairaalakulut
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Erikoislääkärikustannukset
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostinen tutkimus
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การผ่าตัด
Kirurgiset toimenpiteet
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psykiatrinen hoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาฟัน
Hammashoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาตา
Silmähoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Informarte de cómo ampliar tu visado
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Kelpaako ajokorttini täällä?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Solicitar un permiso de conducir provisional
ฉันต้องการจอง __________
Haluaisin suorittaa ________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
การทดสอบภาคทฤษฎี
teoriakokeen
Tipo de examen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
inssiajon
Tipo de examen
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
ที่อยู่
osoitetta
Datos que se podrían cambiar
ชื่อ
nimeä
Datos que se podrían cambiar
ภาพถ่าย
kuvaa
Datos que se podrían cambiar
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Haluaisin uusia ajokorttini.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
สูญหาย
kadonneen
Problemas con el permiso de conducir
ถูกขโมย
varastetun
Problemas con el permiso de conducir
ได้รับความเสียหาย
vaurioituneen
Problemas con el permiso de conducir
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Indicar que no tienes antecedentes penales
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge