Francés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Pedir un formulario
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Pedir la fecha de expedición de un documento
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Où votre [document] a été délivré ?
Pedir el lugar de expedición de un documento
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mon/ma [document] a été volé(e).
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
ข้อมูลเป็นความลับ
Ces informations sont confidentielles.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

คุณชื่ออะไร
Comment vous appelez-vous ?
Preguntar a alguien cómo se llama
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Où résidez-vous ?
Preguntar a alguien dónde vive
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Où habitez-vous ?
Preguntar a alguien su dirección
สัญชาติของคุณคืออะไร
Quelle est votre nationalité ?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Ma situation matrimoniale est _____.
Indicar tu estado civil
โสด
célibataire
Estado civil
แต่งงานแล้ว
Marié(e)
Estado civil
แยกกันอยู่
Séparé(e)
Estado civil
หย่าร้าง
Divorcé(e)
Estado civil
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
en concubinage
Estado civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
dans une union civile
Estado civil
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
en concubinage
Estado civil
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
en partenariat domestique
Estado civil
เป็นม่าย
veuf/veuve
Estado civil
คุณมีบุตรไหม
Vous avez des enfants ?
Preguntar a alguien si tiene hijos
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Vous avez des personnes à charge ?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Je voudrais réunir ma famille.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Indicar que quieres empadronarte
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Quels documents dois-je apporter ?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Je voudrais demander un permis de séjour.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Preguntar por la cobertura del seguro
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Frais hospitaliers
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Frais de consultation d'un spécialiste
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การทดสอบวินิจฉัย
Tests diagnostiques
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การผ่าตัด
Opérations chirurgicales
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Traitement psychiatrique
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาฟัน
Soins dentaires
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาตา
Soins oculaires
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Informarte de cómo ampliar tu visado
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Solicitar un permiso de conducir provisional
ฉันต้องการจอง __________
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
การทดสอบภาคทฤษฎี
le code
Tipo de examen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
la conduite
Tipo de examen
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
ที่อยู่
mon adresse
Datos que se podrían cambiar
ชื่อ
mon nom
Datos que se podrían cambiar
ภาพถ่าย
ma photo
Datos que se podrían cambiar
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
สูญหาย
perdu
Problemas con el permiso de conducir
ถูกขโมย
volé
Problemas con el permiso de conducir
ได้รับความเสียหาย
abîmé
Problemas con el permiso de conducir
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Je n'ai pas de casier judiciaire
Indicar que no tienes antecedentes penales
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mon conjoint est [nationalité].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge