Italiano | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Pedir un formulario
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Quali documenti devo portare per ____ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
ข้อมูลเป็นความลับ
Le informazioni sono riservate.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

คุณชื่ออะไร
Come si chiama?
Preguntar a alguien cómo se llama
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Dove risiede?
Preguntar a alguien dónde vive
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Qual è il suo indirizzo?
Preguntar a alguien su dirección
สัญชาติของคุณคืออะไร
Qual è la sua cittadinanza?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Quando è arrivato/a in [stato]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Il mio stato civile è __________.
Indicar tu estado civil
โสด
celibe (m) / nubile (f)
Estado civil
แต่งงานแล้ว
coniugato/a
Estado civil
แยกกันอยู่
separato/a
Estado civil
หย่าร้าง
divorziato/a
Estado civil
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
convivente
Estado civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
in un'unione civile
Estado civil
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
in una coppia non sposata
Estado civil
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in un'unione di fatto
Estado civil
เป็นม่าย
vedovo/a
Estado civil
คุณมีบุตรไหม
Ha figli?
Preguntar a alguien si tiene hijos
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Ha familiari a carico?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Indicar que quieres empadronarte
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Quali documenti devo portare?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Preguntar por la cobertura del seguro
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Spese ospedaliere
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Spese per la consultazione di uno specialista
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การทดสอบวินิจฉัย
Test diagnostici
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การผ่าตัด
Operazioni chirurgiche
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Trattamento psichiatrico
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาฟัน
Cure dentali
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาตา
Cure oculistiche
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Informarte de cómo ampliar tu visado
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
La mia patente di guida è valida?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Solicitar un permiso de conducir provisional
ฉันต้องการจอง __________
Vorrei prenotare l' __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
การทดสอบภาคทฤษฎี
esame di teoria
Tipo de examen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
esame di guida
Tipo de examen
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
ที่อยู่
l'indirizzo
Datos que se podrían cambiar
ชื่อ
il nome
Datos que se podrían cambiar
ภาพถ่าย
la foto
Datos que se podrían cambiar
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
สูญหาย
smarrita
Problemas con el permiso de conducir
ถูกขโมย
rubata
Problemas con el permiso de conducir
ได้รับความเสียหาย
deteriorata
Problemas con el permiso de conducir
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Non ho precedenti penali.
Indicar que no tienes antecedentes penales
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ho il livello richiesto di [lingua].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge