Ruso | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Где я могу найти форму для ____ ?
Pedir un formulario
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Когда был выдан ваш документ?
Pedir la fecha de expedición de un documento
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Где был выдан ваш [документ] ?
Pedir el lugar de expedición de un documento
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Когда истекает срок вашего паспорта?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Какие документы мне нужно принести для_______?
Preguntar qué documentos hay que presentar
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Мой [документ] украли.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Я заполняю это заявление от лица______.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
ข้อมูลเป็นความลับ
Информация конфиденциальна.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

คุณชื่ออะไร
Как вас зовут?
Preguntar a alguien cómo se llama
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Где вы живете?
Preguntar a alguien dónde vive
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Каков ваш адрес?
Preguntar a alguien su dirección
สัญชาติของคุณคืออะไร
Какое у вас гражданство?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Когда вы въехали в страну?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Мое семейное положение -_______.
Indicar tu estado civil
โสด
холост
Estado civil
แต่งงานแล้ว
Женат/замужем
Estado civil
แยกกันอยู่
Разведен/а
Estado civil
หย่าร้าง
Разведен/а
Estado civil
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
в сожительстве
Estado civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
в гражданском браке
Estado civil
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Не женатая пара
Estado civil
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
в домашнем партнерстве
Estado civil
เป็นม่าย
вдовец/вдова
Estado civil
คุณมีบุตรไหม
У вас есть дети?
Preguntar a alguien si tiene hijos
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Indicar que quieres empadronarte
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Какие документы мне нужно принести?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Мне нужно платить за регистрацию?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Мне нужна частная медицинская страховка?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Что покрывает медицинская страховка?
Preguntar por la cobertura del seguro
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Больничные платы
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Платы специалистам
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การทดสอบวินิจฉัย
Диагностические проверки
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การผ่าตัด
Хирургические процедуры
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Психиатрическое лечение
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาฟัน
Лечение зубов
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาตา
Офтальмологическое лечение
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Как я могу продлить мою визу?
Informarte de cómo ampliar tu visado
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Почему мое заявление на визу отклонено?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Мне нужно менять номер своей машины?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Мои водительские права здесь действуют?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Solicitar un permiso de conducir provisional
ฉันต้องการจอง __________
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
การทดสอบภาคทฤษฎี
Теоретический тест
Tipo de examen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Тест на вождение
Tipo de examen
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
ที่อยู่
адрес
Datos que se podrían cambiar
ชื่อ
имя
Datos que se podrían cambiar
ภาพถ่าย
фотография
Datos que se podrían cambiar
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
สูญหาย
потеряно
Problemas con el permiso de conducir
ถูกขโมย
украдено
Problemas con el permiso de conducir
ได้รับความเสียหาย
повреждено
Problemas con el permiso de conducir
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
У меня нет судимостей
Indicar que no tienes antecedentes penales
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge