Sueco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Pedir un formulario
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
När var ditt [dokument] utfärdat?
Pedir la fecha de expedición de un documento
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Pedir el lugar de expedición de un documento
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
När går din legitimation ut?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Preguntar qué documentos hay que presentar
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
ข้อมูลเป็นความลับ
Denna information är konfidentiell.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

คุณชื่ออะไร
Vad heter du?
Preguntar a alguien cómo se llama
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Var bor du?
Preguntar a alguien dónde vive
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Vad är din adress?
Preguntar a alguien su dirección
สัญชาติของคุณคืออะไร
Vilken nationalitet tillhör du?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
När anlände du till [landet]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kan du visa mig din legitimation?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Min civilstatus är __________.
Indicar tu estado civil
โสด
singel
Estado civil
แต่งงานแล้ว
gift
Estado civil
แยกกันอยู่
separerad
Estado civil
หย่าร้าง
skild
Estado civil
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
sambo
Estado civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
i ett partnerskap
Estado civil
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
ogift par
Estado civil
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
i ett partnerskap
Estado civil
เป็นม่าย
änka
Estado civil
คุณมีบุตรไหม
Har du barn?
Preguntar a alguien si tiene hijos
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Indicar que quieres empadronarte
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Vilka dokument ska jag ta med?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Kostar det något att registrera sig?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Jag vill registrera min bostad.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Vad täcker sjukförsäkringen?
Preguntar por la cobertura del seguro
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Patientavgifter
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Specialistkostnader
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostiska prov
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การผ่าตัด
Kirurgiska ingrepp
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psykiatrisk behandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาฟัน
Tandbehandlingar
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาตา
Ögonbehandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Varför begär du ett inresevisum?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Informarte de cómo ampliar tu visado
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Är mitt körkort giltigt här?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Solicitar un permiso de conducir provisional
ฉันต้องการจอง __________
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
การทดสอบภาคทฤษฎี
teoriprov
Tipo de examen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
uppkörning
Tipo de examen
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
ที่อยู่
adressen
Datos que se podrían cambiar
ชื่อ
namnet
Datos que se podrían cambiar
ภาพถ่าย
bilden
Datos que se podrían cambiar
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
สูญหาย
borttappat
Problemas con el permiso de conducir
ถูกขโมย
stulet
Problemas con el permiso de conducir
ได้รับความเสียหาย
förstört
Problemas con el permiso de conducir
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Indicar que no tienes antecedentes penales
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge