Turco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
____ için nereden form bulabilirim?
Pedir un formulario
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
[belge] ne zaman verildi?
Pedir la fecha de expedición de un documento
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
[belge] nerede verildi?
Pedir el lugar de expedición de un documento
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Preguntar qué documentos hay que presentar
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
[belge] belgem çalındı.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
ข้อมูลเป็นความลับ
Bu bilgi özeldir.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

คุณชื่ออะไร
Adınız nedir?
Preguntar a alguien cómo se llama
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Nerede yaşıyorsunuz?
Preguntar a alguien dónde vive
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
İkamet adresiniz nedir?
Preguntar a alguien su dirección
สัญชาติของคุณคืออะไร
Hangi ülke vatandaşısınız?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
[ülke] ne zaman geldiniz?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kimliğinizi görebilir miyim?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Medeni halim ___________.
Indicar tu estado civil
โสด
bekar
Estado civil
แต่งงานแล้ว
evli
Estado civil
แยกกันอยู่
ayrılmış
Estado civil
หย่าร้าง
boşanmış
Estado civil
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
birlikte yaşıyor
Estado civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
medeni birliktelik
Estado civil
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
evlenmemiş çift
Estado civil
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
medeni ortaklık içinde
Estado civil
เป็นม่าย
dul
Estado civil
คุณมีบุตรไหม
Çocuğunuz var mı?
Preguntar a alguien si tiene hijos
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Indicar que quieres empadronarte
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Preguntar por la cobertura del seguro
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Hastane masrafları
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Uzman doktor ücretleri
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การทดสอบวินิจฉัย
Tanı koyma testleri
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การผ่าตัด
Cerrahi operasyonlar
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psikiyatri tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาฟัน
Diş tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
การรักษาตา
Göz tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Informarte de cómo ampliar tu visado
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Vize başvurum neden reddedildi?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Indicar que quieres matricular tu vehículo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Ehliyetim burada geçerli mi?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Solicitar un permiso de conducir provisional
ฉันต้องการจอง __________
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
การทดสอบภาคทฤษฎี
teorik sınav
Tipo de examen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
direksiyon sınavı
Tipo de examen
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
ที่อยู่
adres
Datos que se podrían cambiar
ชื่อ
ad
Datos que se podrían cambiar
ภาพถ่าย
fotoğraf
Datos que se podrían cambiar
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
สูญหาย
kayıp
Problemas con el permiso de conducir
ถูกขโมย
çalınmış
Problemas con el permiso de conducir
ได้รับความเสียหาย
hasarlı
Problemas con el permiso de conducir
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Sabıka kaydım yoktur.
Indicar que no tienes antecedentes penales
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge