Tailandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

____ için nereden form bulabilirim?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pedir un formulario
[belge] ne zaman verildi?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Pedir la fecha de expedición de un documento
[belge] nerede verildi?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Preguntar qué documentos hay que presentar
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
[belge] belgem çalındı.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Bu bilgi özeldir.
ข้อมูลเป็นความลับ
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Adınız nedir?
คุณชื่ออะไร
Preguntar a alguien cómo se llama
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Nerede yaşıyorsunuz?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Preguntar a alguien dónde vive
İkamet adresiniz nedir?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Preguntar a alguien su dirección
Hangi ülke vatandaşısınız?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
[ülke] ne zaman geldiniz?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kimliğinizi görebilir miyim?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Medeni halim ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Indicar tu estado civil
bekar
โสด
Estado civil
evli
แต่งงานแล้ว
Estado civil
ayrılmış
แยกกันอยู่
Estado civil
boşanmış
หย่าร้าง
Estado civil
birlikte yaşıyor
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Estado civil
medeni birliktelik
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Estado civil
evlenmemiş çift
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
medeni ortaklık içinde
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
dul
เป็นม่าย
Estado civil
Çocuğunuz var mı?
คุณมีบุตรไหม
Preguntar a alguien si tiene hijos
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Ailemi yanıma almak istiyorum.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Indicar que quieres empadronarte
Hangi belgeleri getirmeliyim?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Indicar que quieres registrar tu domicilio
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Preguntar por la cobertura del seguro
Hastane masrafları
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Uzman doktor ücretleri
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tanı koyma testleri
การทดสอบวินิจฉัย
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Cerrahi operasyonlar
การผ่าตัด
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psikiyatri tedavisi
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diş tedavisi
การรักษาฟัน
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Göz tedavisi
การรักษาตา
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Vizemi nasıl uzatabilirim?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Informarte de cómo ampliar tu visado
Vize başvurum neden reddedildi?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Ehliyetim burada geçerli mi?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Solicitar un permiso de conducir provisional
__________ için kayıt olmak istiyorum.
ฉันต้องการจอง __________
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teorik sınav
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipo de examen
direksiyon sınavı
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipo de examen
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adres
ที่อยู่
Datos que se podrían cambiar
ad
ชื่อ
Datos que se podrían cambiar
fotoğraf
ภาพถ่าย
Datos que se podrían cambiar
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
kayıp
สูญหาย
Problemas con el permiso de conducir
çalınmış
ถูกขโมย
Problemas con el permiso de conducir
hasarlı
ได้รับความเสียหาย
Problemas con el permiso de conducir
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Sabıka kaydım yoktur.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Indicar que no tienes antecedentes penales
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge