Checo | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pedir un formulario
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Pedir la fecha de expedición de un documento
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Můj [dokument] byl ukraden.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Tôi đăng kí hộ ________
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Thông tin này là bí mật
Tyto informace jsou důvěrné.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Bạn tên gì?
Jak se jmenuješ?
Preguntar a alguien cómo se llama
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Bạn sống ở đâu?
Kde bydlíte?
Preguntar a alguien dónde vive
Địa chỉ của bạn là gì?
Jaká je vaše adresa?
Preguntar a alguien su dirección
Quốc tịch của bạn là gì?
Jaké je vaše občanství?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Můj rodinný stav je ___________.
Indicar tu estado civil
độc thân
svobodný/á
Estado civil
đã thành hôn
ženatý/vdaná
Estado civil
ly thân
odděleni
Estado civil
ly dị
rozvedený/rozvedená
Estado civil
sống thử
žijící ve společné domácnosti
Estado civil
kết hợp dân sự
v registrovaném partnerství
Estado civil
đối tác chưa kết hôn
nesezdaní partneři
Estado civil
hợp doanh gia thuộc
v domácím partnerství
Estado civil
góa phụ
vdovec/vdova
Estado civil
Bạn có con chưa?
Máte děti?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Indicar que quieres empadronarte
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Bạn có thu phí đăng kí không?
Je registrace zpoplatněná?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Preguntar por la cobertura del seguro
Phí bệnh viện
Poplatky za pobyt v nemocnici
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Phí chuyên gia
Poplatky za konsultace se specialisty
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Xét nghiệm chẩn đoán
Diagnostické testy
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Thủ tục phẫu thuật
Chirurgické zákroky
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Điều trị tâm thần
Psychiatrická léčba
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Điều trị nha khoa
Zubní ošetření
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Điều trị nhãn khoa
Oční ošetření
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Musím změnit svou registrační značku?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Tôi muốn đăng kí xe
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Tôi muốn đăng kí _________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
Kì thi lý thuyết
Teoretický test
Tipo de examen
Kì thi lái xe
Praktický test
Tipo de examen
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
địa chỉ
adresu
Datos que se podrían cambiar
tên
jméno
Datos que se podrían cambiar
ảnh
fotografii
Datos que se podrían cambiar
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
mất
ztracený
Problemas con el permiso de conducir
bị đánh cắp
ukradený
Problemas con el permiso de conducir
bi hư hỏng
zničený
Problemas con el permiso de conducir
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Tôi không có tiền án tiền sự
Mám čistý trestní rejstřík.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge