Tailandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pedir un formulario
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Pedir la fecha de expedición de un documento
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Pedir el lugar de expedición de un documento
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Preguntar qué documentos hay que presentar
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Tôi đăng kí hộ ________
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Thông tin này là bí mật
ข้อมูลเป็นความลับ
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Bạn tên gì?
คุณชื่ออะไร
Preguntar a alguien cómo se llama
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Bạn sống ở đâu?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Preguntar a alguien dónde vive
Địa chỉ của bạn là gì?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Preguntar a alguien su dirección
Quốc tịch của bạn là gì?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Khi nào bạn đến [tên nước]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Indicar tu estado civil
độc thân
โสด
Estado civil
đã thành hôn
แต่งงานแล้ว
Estado civil
ly thân
แยกกันอยู่
Estado civil
ly dị
หย่าร้าง
Estado civil
sống thử
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Estado civil
kết hợp dân sự
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Estado civil
đối tác chưa kết hôn
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
hợp doanh gia thuộc
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
góa phụ
เป็นม่าย
Estado civil
Bạn có con chưa?
คุณมีบุตรไหม
Preguntar a alguien si tiene hijos
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Indicar que quieres empadronarte
Tôi cần mang những tài liệu gì?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Bạn có thu phí đăng kí không?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Preguntar por la cobertura del seguro
Phí bệnh viện
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Phí chuyên gia
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Xét nghiệm chẩn đoán
การทดสอบวินิจฉัย
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Thủ tục phẫu thuật
การผ่าตัด
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Điều trị tâm thần
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Điều trị nha khoa
การรักษาฟัน
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Điều trị nhãn khoa
การรักษาตา
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Informarte de cómo ampliar tu visado
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Tôi muốn đăng kí xe
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Solicitar un permiso de conducir provisional
Tôi muốn đăng kí _________.
ฉันต้องการจอง __________
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
Kì thi lý thuyết
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipo de examen
Kì thi lái xe
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipo de examen
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
địa chỉ
ที่อยู่
Datos que se podrían cambiar
tên
ชื่อ
Datos que se podrían cambiar
ảnh
ภาพถ่าย
Datos que se podrían cambiar
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
mất
สูญหาย
Problemas con el permiso de conducir
bị đánh cắp
ถูกขโมย
Problemas con el permiso de conducir
bi hư hỏng
ได้รับความเสียหาย
Problemas con el permiso de conducir
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Tôi không có tiền án tiền sự
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Indicar que no tienes antecedentes penales
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge