Holandés | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Indicar que quieres matricularte
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
ένα προπτυχιακό
een bacheloropleiding
Tipo de matrícula
ένα μεταπτυχιακό
een postgraduaat
Tipo de matrícula
ένα διδακτορικό
een doctoraat
Tipo de matrícula
πλήρους απασχόλησης
een voltijdse opleiding
Tipo de matrícula
μερικής απασχόλησης
een deeltijdse opleiding
Tipo de matrícula
εξ αποστάσεως
een online cursus
Tipo de matrícula
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
ένα εξάμηνο
een semester
Duración de la estancia en la universidad de destino
ένα ακαδημαϊκό έτος
een academisch jaar
Duración de la estancia en la universidad de destino
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Hoe werkt het ____________ systeem?
Pedir información sobre el sistema
πόντων
creditsysteem
Tipo de sistema
βαθμολόγησης
beoordelingssysteem
Tipo de sistema
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Υπάρχουν _____________ ;
Zijn er _____________ ?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
διαλέξεις
lezingen
Tipo de clase
σεμινάρια
seminars
Tipo de clase
προγράμματα εκμάθησης
tutorials
Tipo de clase
συνέδρια
conferenties
Tipo de clase
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Wanneer worden de examens gehouden?
Preguntar por el periodo de exámenes
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Preguntar por las instalaciones del centro
Οργανώνετε και εκδρομές;
Organiseren jullie ook excursies?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Welke programma's bieden jullie aan?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Pedir información sobre financiación
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
δίδακτρα
inschrijvingsgeld
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
τα έξοδα διαβίωσής μου
kosten voor levensonderhoud
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
τη φροντίδα των παιδιών
kinderopvang
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación