Polaco | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Indicar que quieres matricularte
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
ένα προπτυχιακό
studia licencjackie
Tipo de matrícula
ένα μεταπτυχιακό
studia magisterskie
Tipo de matrícula
ένα διδακτορικό
studia doktoranckie
Tipo de matrícula
πλήρους απασχόλησης
studia dzienne
Tipo de matrícula
μερικής απασχόλησης
studia zaoczne
Tipo de matrícula
εξ αποστάσεως
studia przez internet
Tipo de matrícula
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
ένα εξάμηνο
(jeden) semestr
Duración de la estancia en la universidad de destino
ένα ακαδημαϊκό έτος
cały rok akademicki
Duración de la estancia en la universidad de destino
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Jak działa system ______ ?
Pedir información sobre el sistema
πόντων
punktowy
Tipo de sistema
βαθμολόγησης
oceniania
Tipo de sistema
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Υπάρχουν _____________ ;
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
διαλέξεις
wykłady
Tipo de clase
σεμινάρια
ćwiczenia/seminaria
Tipo de clase
προγράμματα εκμάθησης
konsultacje
Tipo de clase
συνέδρια
konferencje
Tipo de clase
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Kiedy odbywają się egzaminy?
Preguntar por el periodo de exámenes
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Jak liczne są grupy?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Preguntar por las instalaciones del centro
Οργανώνετε και εκδρομές;
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Pedir información sobre financiación
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
δίδακτρα
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
τα έξοδα διαβίωσής μου
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
τη φροντίδα των παιδιών
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación